Studenti su obavezni izvršiti prijavu teme za izradu završnog rada tokom trajanja ljetnog semestra.

Prvi termini za odbrane radova za studente završnih godina studija, I i II ciklusa predviđene  su u drugoj polovini mjeseca jula 2018. godine. Studenti I ciklusa studija koji polože sve ispite predviđene prema Nastavnom planu i programu i izvrše ostale obaveze prema Fakultetu, potrebno je da  najkasnije do 10.07.2018. godine dostave 4 primjerka ukoričenih radova i 4 CD-a sa snimljenom PDF verzijom rada i PowerPoint prezentacijom za odbranu, a kako bi ušli u proceduru za odbranu rada u prvim terminima.

 

Studenti II ciklusa studija koji polože sve ispite predviđene prema Nastavnom planu i programu i izvrše ostale obaveze prema Fakultetu  potrebno je da dostave 5 primjerka ukoričenih radova i 5 CD-ova sa snimljenom PDF verzijom rada i PowerPoint prezentacijom za odbranu.

Krajnji rok za odbranu završnih radova je 30.09.2018. godine. Studenti koji ne izvrše odbranu do 30.09.2018.godine obavezni su obnoviti završnu godinu studija u akademskoj 2018/2019 godini. 

 

Napomena: Završni i magistarski radovi trebaju biti izrađeni prema uputstvu za izradu završnog i magistarskog rada. U suprotnom radovi će biti vraćeni na korekciju. Uputstva se nalaze  na stranici Fakulteta u rubrici Uputstva. ( https://www.eft.ba/web/propisi/ostali-dokumenti/).