OPIS STUDIJSKOG SMJERA

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Sportski menadžment na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u sportskom menadžmentu pažljivim izborom predmeta s područja menadžmenta u sportu u cilju osposobljavanja budućih bachelora sportskog menadžmenta.
Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja sporta, menadžmenta u sportu i drugih interdisciplinarnih područja sporta i menadžmenta studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno obavljanje poslova menadžera u sportu, poslova u upravljačkim strukturama sportskih organizacija te drugim institucijama i organizacijama kojima je sport primarna ili sekundarna djelatnost.

KOMPETENCIJE I MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Sportski menadžeri školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani za naučno/znanstveno i praktično utemeljenje upravljanja u svim područjima sporta, kreiranju sportskih programa, upravljanju sportskim manifestacijama, objektima, klubovima, institucija, te upravljanju ljudskim resursima.
Realne su mogućnosti zapošljavanja u sportskim klubovima, državnim institucijama koje upravljaju sportom, sportskim savezima, organizacijama, sportsko-rekreacionim centrima, multifunkcionalnim sportskim objektima, turističkim centrima, te u turističkim objektima kao koordinatori sportskih aktivnosti..

USLOVI UPISA
Upis kandidata se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona i Univerziteta u Travniku, te odobrenih kvota za upis studenata za sve članice, a na osnovu dostavljenih uslova upisa. Univerzitet svake akademske godine reguliše način organizacije prijema studenata na Fakultet. S obzirom na različitosti nastavnih planova i programa na fakultetima utvrđuje se dinamika i procedura upisa. Raspisivanje konkursa će realizira se po završetku školske godine u srednjim školama.
Opći uslovi na upis studenata na I ciklus studija su:
• Završena četverogodišnja srednja škola
Dokumenti potrebni za upis na studij su:
• Diploma i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II i III ciklus studija)
• Izvod iz matične knjige rođenih
• Uvjerenje o državljanstvu
• Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
• Nostrifikacija diplome za studente koji su predhodno obrazovanje stekli u inostranstvu
• Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i program studija – za studente koji vrše prepis sa drugih visokoškolskih ustanova na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku
Ovaj studijski smjer mogu upisati i studenti prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa pravilnikom o studiranju UNT.

TRAJANJE STUDIJA

Dodiplomski studij Sportski menadžment traje 6 semestara ili 3 studijske godine.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Sportski menadžment student stječe zvanje bachelor sportskog menadžmenta – 180 ECTS.

MASTER STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Sportski menadžment na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje menadžerskih funkcija u sportskim strukturama i organizacijama.
Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara sportskog menadžmenta uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra sportskog menadžmenta.

TRAJANJE STUDIJA

Postdiplomski studij Sportskog menadžmenta traje 4 semestra ili 2 studijske godine.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Sportski menadžment student stječe zvanje master / magistar sportskog menadžmenta – 120 ECTS.