RAZREDNA NASTAVA

OPIS STUDIJSKOG SMJERA

Studij razredne nastave obrazuje kompetentne stručnjake, učitelje koji će vršiti proces vaspitanja i edukacije najosjetljivije populacije u obrazovnom sistemu. Učitelji razredne nastave vode i odgajaju djecu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Primjenjujući znanja iz psihologije, pedagogije, komunikologije i drugih znanstvenih disciplina, učitelj danas, pored uloge predavača, ima ulogu organizatora, savjetnika i mentora u nastavnim i vannastavnim aktivnostima.

Učitelj ostvaruje trajnu saradnju s roditeljima, djelujući edukativno kroz individualni rad, predavanja i radionice. Sarađuje sa stručnom službom škole. Osnovni cilj ovog studijskog programa je osposobiti studente da po završetku studija mogu uspješno realizirati odgojno-obrazovni rad u školskom okruženju primjenjujući savremena znanja, sposobnosti i vještine iz područja odgoja i obrazovanja.

Kako bi adekvatno odgovorili modernim trendovima u nastavi, ovaj studijski program Edukacijskog fakulteta objedinjuje pažljivo usklađene predmete s područja pedagoškog osposobljavanja budućih profesora razredne nastave.

KOMPETENCIJE I MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Studij razredne nastave podrazumijeva takav sistem obaveznih i izbornih predmeta i modula koji omogućavaju specijalizaciju i osposobljavnje budućih profesora razredne nastave za izvođenje posebnih i vrlo različitih programa u školama i izvan njih. Fakultet institucionalnim objedinjavanjem naučno-nastavnog potencijala stvara pretpostavke za uključivanje u domaće I međunarodne naučne projekte.

Zbog znanstveno i stručno utemeljenog nastavnog plana i programa, studenti razredne nastave pored osnovnoškolskog sistema, svoje zaposlenje mogu pronaći u obrazovnim institucijama, pedagoškim zavodima, vrtićima, ustanovama koje tretiraju razvoj djece, kao i u drugim ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti odgoja i obrazovanja.

USLOVI UPISA

Upis kandidata se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona i Univerziteta u Travniku, te odobrenih kvota za upis studenata za sve članice, a na osnovu dostavljenih uslova upisa. Univerzitet svake akademske godine reguliše način organizacije prijema studenata na Fakultet. S obzirom na različitosti nastavnih planova i programa na fakultetima utvrđuje se dinamika i procedura upisa. Raspisivanje konkursa realizira se po završetku školske godine u srednjim školama.

Opći uslovi za upis studenata na I ciklus studija su:

  • Završena četverogodišnja srednja škola

Dokumenti potrebni za upis na studij su:

  • Diploma i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II i III ciklus studija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
  • Nostrifikacija diplome za studente koji su prethodno obrazovanje stekli u inostranstvu
  • Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i program studija – za studente koji vrše prepis sa drugih visokoškolskih ustanova na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku

Ovaj studijski smjer mogu upisati i studenti prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa Pravilnikom o studiranju UNT.

TRAJANJE STUDIJA

Dodiplomski studij Razredne nastave traje 8 (osam) semestara ili 4 (četiri) studijske godine.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Razredna nastava student stječe zvanje bachelor / bakalaureat razredne nastave – 240 ECTS.