Djelimično učešće BiH u Erasmus+

Nakon zvanično iskazanog interesa za djelimično učešće u Programu, BiHkao zemlja partner može učestvovati u određenim aktivnostima Programa kojima centralizovano upravlja Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA). 
Djelimično učešće službeno je potvrđeno u junu 2014. godine, kada je potpisan Sporazum između BiH i EU o učešću i plaćanju ulazne karte. 
U ovoj fazi, BiH je omogućeno:
učešće u projektima (mobilnost u svrhu učenja, projekti saradnje, izgradnja kapaciteta, podrška reformi politika, aktivnosti za mlade i Jean Monnet inicijativa), evropskim obrazovnim mrežama(Eurydice, Euroguidance, Europass), EQF (Evropski kvalifikacijski okvir) kao i učešće u IT platformama (eTwinning i EPALE).

KLJUČNA AKTIVNOST 1 – MOBILNOST POJEDINACA U SVRHU UČENJA
SEKTOR VISOKOG OBRAZOVANJA

Zajednički master programi – studijski programi od 60, 90 ili 120 ECTS koje izvodi međunarodni konzorcij univerziteta uz eventualno učešće drugih akademskih ili neakademskih partnera koji posjeduju odgovarajući nivo stručnosti na polju koje pokriva zajednički program.
Način učešća: Institucije iz BiH mogu biti partner u projektnom konzorciju

Međunarodna kreditna mobilnost – projekti bilateralne razmjene studenata i nastavnog osoblja. 
Način učešća: Institucije iz BiH mogu biti partner u projektnom konzorciju.

Akcije dostupne BiH u Erasmus+ programu:
Ključna aktivnost 1:
– međunarodna kreditna mobilnost
– zajednički magistarski programi
– mobilnost za mlade
– velike mreže evropskih volonterskih servisa
Ključna aktivnost 2:
– izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju
– savezi znanja
– savezi sektorskih vještina
– strateška partnerstva
Ključna aktivnost 3:
– podrška reformi politika
Aktivnosti Jean Monnet
Sport
– partnerstva saradnje