OPIS STUDIJSKOG SMJERA

            Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog/master studija na smjeru Edukacijski menadžment kreiran je da unaprijedi znanja i vještine iz različitih naučnih disciplina o procesima upravljanja poslovima i ljudskim resursima u obrazovnim institucijama.  Znanje o menadžmentu i iskustvo u području menadžmenta, najbolja su osnova na kojoj možemo graditi uspješnu ulogu vođe. Ovaj studijski program kreiran je na način da, u smislu daljeg naučnog usavršavanja studenata, magistrante usmjerava i vodi ka najvišem stepenu naučnog rada i djelovanja u oblasti društvenih nauka i naučnim područjima menadžment i odgoj.

Tokom studija studenti stječu multidisciplinarna teorijska i praktična znanja kao i osnove za dalju primjenu i razvoj samostalnih ideja, projekata i istraživačkog rada, uz adekvatne naučne, metodološke, jezičke i druge kompetencije.

Postdiplomski/master studij Edukacijski menadžment traje jednu ili dvije akademske godine u ovisnosti o pethodno stečenoj kvalifikaciji kandidata.

Po završetku jednogodišnjeg ili dvogodišnjeg studija, studenti stječu zvanja:

 • Magistar menadžmenta u edukaciji 60 ECTS (jednogodišnji studij)
 • Magistar menadžmenta u edukaciji 120 ECTS (dvogodišnji studij)

 

KOMPETENCIJE I VJEŠTINE

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe naučnog osposobljavanja budućih magistara menadžmenta u edukaciji uspostavlja osoben koncept studija koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i naučnih kompetencija na razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra menadžmenta u edukaciji. 

U širem smislu, studenti stječu mogućnosti i osnove za dalju primjenu i razvoj samostalnih ideja, projekata i istraživačkog rada, uz adekvatne kompetencije kao što su:

 • sposobnost primjene teorijskih i praktičnih znanja i vještina potrebnih za djelovanje u širem domaćem i međunarodnom kontekstu javnog rada u oblasti menadžmenta u edukaciji te njegovim bazičnim funkcijama (planiranju, organizovanju, vođenju i kontroli), kao i u različitim vrstama i modelima menadžmenta
 • sposobnost primjene znanja iz oblasti liderstva i razumijevanja u praksi, kroz sposobnost rješavanja raznovrsnih problema, stručne i naučne prirode
 • vještine i sposobnost učenja koje studentima omogućavaju da nastave obrazovanje kroz studij trećeg ciklusa – doktorskog studija u polju društvenih i humanističkih nauka

USLOVI UPISA

            Upis kandidata se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB, te odobrenih kvota za upis studenata za sve članice Univerziteta u Travniku, a na osnovu dostavljenih uslova upisa. Univerzitet u Travniku svake akademske godine reguliše način organizacije prijema studenata na fakultet. S obzirom na različitosti nastavnih planova i programa na fakultetima utvrđuje se dinamika i procedura upisa. Oglašavanje konkursa se realizuje po završetku školske godine u srednjim školama na području Kantona.

Opći uslovi na upis studenata na drugi ciklus studija:

            Završen odgovarajući diplomski studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine i ostvarenih 240 ECTS ili završen odgovarajući predbolonjski studij u trajanju od četiri godine.

Dokumenti potrebni za upis na studij:

 • Diploma o završenom prethodnom studiju za upis na II ciklus studija,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Dvije fotografije 4×6 cm,
 • Nostrifikacija diplome za studente koji su prethodno obrazovanje stekli u inostranstvu,
 • Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i program studija za studente koji vrše prepis sa drugih fakulteta.

 

TRAJANJE STUDIJA

            Studij drugog ciklusa – postdiplomski/master Edukacijskog menadžmenta traje jednu ili dvije akademske godine, a nastava se izvodi tokom dva ili četiri semestra U toku akademske godine student sluša 6 predmeta, koji ukupno nose 30 ECTS, dok izrada magistarskog/master rada iznosi 30 ECTS. Ovim aktivnostima student stječe ukupno 60 ECTS kredita i zvanje magistar menadžmenta u edukaciji 60 ili 120 ECTS.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

            Po završetku studijskog programa drugog ciklusa – postdiplomskog/master studija Edukacijskog menadžmenta student stječe akademski naziv i stručno zvanje:

 • magistar menadžmenta u edukaciji – 60 ECTS – jednogodišnji studij
 • magistar menadžmenta u edukaciji – 120 ECTS – dvogodišnji studij

 

  ZAŠTO UPISATI MASTER STUDIJ MENADŽMENT U EDUKACIJI

Poznato je da se od menadžera očekuje da posjeduje sposobnost za inovativnost i upravljanje u dijelu planiranja, organizovanja, koordinacije i kontrole izvršavanja djelatnosti obrazovnih institucija, a sve navedeno su kompetencije koje studenti stječu kroz različite kolegije na smjeru Edukacijski menadžment.

Generalno govoreći, menadžment u obrazovnim ustanovama obavlja poslove poslovodnog i stručnog upravljača institucijom. Osobe koje obavljaju dužnost direktora (kao menadžera) treba da posjeduju znanja i vještine stečene formalnim obrazovanjem, iz programa koji se ostvaruju u ustanovama. Pored toga, kako bi postigli rezultate kakvi se od njih očekuju, menadžeri moraju upoznati i karakteristike kvalitetnog upravljanja, rukovođenja, organizovanja, saradnje, kreativnosti, komunikativnosti i dr. U svijetu se kontinuirano dešavaju promjene, a obrazovanje je njihov ključni faktor. Nova znanja otkrivaju nove horizonte i traže nova angažovanja u implementaciji promjena koje zahtijevaju veće aktivnosti menadžera u okviru procesa obrazovanja. Novo shvatanje uloge menadžera u obrazovnim institucijama ima za cilj da omogući kvalitetniji tok znanja, razvijanje obrazovnog sistema jedne države, aktivnu podršku programu znanja, omogućavanje stvaranja i održavanja veza, koordinacije i komunikacije.  Obrazovanje predstavlja „centralni nervni sistem“ svakog društva. U obrazovnom lancu, pored odgajatelja, učitelja, profesora i drugih, značajna karika treba da bude obrazovan menadžer.

U skladu sa prethodno navedenim, nastavni proces na master studiju Edukacijskog fakulteta, prateći savremene trendove, izvode najugledniji i najpriznatiji domaći i međunarodni naučnici čiji su stručni i naučni radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima i naučnim bazama.

Pored nastavnog procesa koji se realizuje prema evropskim standardima ono što Edukacijski fakultet čini drugačijim je sljedeće:

 • Profesori i asistenti dostupni su studentima za konsultacije i pomoć u radu 24 sata tokom svih 7 dana u sedmici.
 • Studentska služba Edukacijskog fakulteta dostupna je studentima za kontakt i informacije 24 sata tokom svih 7 dana u sedmici.
 • Nastavni proces odvija se u moderno dizajniranom i uređenom ambijentu prilagođenom savremenim trendovima studiranja!
 • Nastavu je moguće pratiti i aktivno sudjelovati putem sistema za učenje na daljinu – Studentskog informacijskog servisa!
 • Edukacijski fakultet ostvaruje posebne programe i projekte razmjene studenata i nastavnog osoblja sa mnogim bh. i inozemnim fakultetima!
 • Najboljim studentima Edukacijski fakultet pruža posebne mogućnosti za ostvarivanje profesionalne akademske karijere u visokom obrazovanju!
 • Nastavno osoblje i studenti Edukacijskog fakulteta nosioci su različitih aktivnosti na fakultetu – organizovanje tribina, konferencija, skupova, druženja… kao i aktivnosti u javnom i kulturnom životu grada Travnika i Srednjobosanskog kantona.
 • Alumni asocijacija Edukacijskog fakulteta djeluje na pružanju pomoći i u poboljšavanju položaja bivših i sadašnjih studenata.