Matematika i informatika2017-06-29T10:39:35+00:00

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Matematika i informatika na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj predmetnoj nastavi u oblasti matematike i informatike pažljivim izborom predmeta s područja odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih profesora matematike i informatike.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja matematika i informatika studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih programa u radu sa učenicima svih uzrasta osnovne te srednje škole.

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Matematika i informatika student stiče zvanje bachelor / profesor matematike i informatike – 240 ECTS.

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Matematika i informatika na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj predmetnoj nastavi u oblasti matematike i informatike.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara matematike i informatike uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra matematike i informatike.

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Matematika i informatika student stiče zvanje master / magistar matematike i informatike – 60 ECTS.