OPIS STUDIJSKOG SMJERA

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija – Pedagogija i psihologija na Edukacijskom fakultetu nastao je kao rezultat potreba odgojno – obrazovnog sistema za kompetentnim stručnjacima koji će znati djelotvorno rješavati stručne probleme na temelju profesionalnih znanja u svrhu podizanja kvalitete života kako pojedinca tako i društva u cjelini.

Nastava na Edukacijskom fakultetu je interaktivnog karaktera i izvodi se prema bolonjskim principima. Cilj je osigurati osposobljavanje pedagoga i psihologa savremenog profila koji će stručno, inovativno i kreativno obavljati profesionalne pedagoške i psihološke poslove u okviru raznih službi. Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija studentima pruža raznolike mogućnosti za uspješno provođenje složenih zadaka. Fakultet ima uspostavljenu saradnju sa ustanovama širom BiH što studentima omogućuje praktičnu primjenu teorijskih znanja. Obzirom na dvopredmetni studij, studenti pedagogije i psihologije školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani za naučno/znanstveno utemeljenje procesa edukacije i istraživanja u oblasti i pedagogije i psihologije.

Svrha studijskog programa je obrazovanje stručnjaka koji će znati i željeti da uče, da se lično i profesionalno stalno razvijaju uz primjenu inovativnih, iskustvenih i kreativnih metoda i postupaka u radu, da budu vješti u komunikaciji i timskom radu te da se profesionalno i odgovorno ponašaju. Studenti koji upišu pedagogiju i psihologiju na Edukacijskom fakultetu trebaju imati senzibilitet za ljudske potrebe i ljudsko ponašanje, empatiju i prepoznavanje i razumijevanje društvenih problema. 

KOMPETENCIJE I MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Studijski program pedagogije i psihologije prati potrebe savremenog društva u skladu s evropskim trendovima i promjenama iz područja pedagoške i psihološke znanosti.

Po završetku studijskog smjera pedagogije i psihologije studenti će:

 • Usvojiti temeljna teorijska i praktična znanja i vještine za uspješan rad u svojoj profesiji;
 • Biti osposobljeni za primjenu modernih interaktivnih, radioničkih i drugih metoda, i načina rada, kroz identifikaciju, praćenje i dokumentovanje individualnih razlika.
 • Biti osposobljeni da kreiraju i vode različite programe u svim ustanovama iz oblasti odgoja i obrazovanja;
 • Biti osposobljeni da kreiraju i vode različite programe u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite;
 • Biti osposobljeni da planiraju i organizuju različite oblika savjetodavnog individualnog i grupnog rada u stručnim javnim i privatnim službama;
 • Moći da sudjeluju u naučnim i stručnim istraživanjima iz područja pedagoških i psiholoških oblasti.

Upravo zbog specifičnosti dvopredmetnog studija studentima se pruža širok spektar djelovanja i zaposlenja u brojnim ustanovama i organizacijama. U stručnom pogledu posao psihologa i pedagoga vrlo je samostalan, bez većeg miješanja nadređenih što ovaj studijski smjer čini još atraktivnijim.

Pedagozi i psiholozi mogu raditi u svim vrstama predškolskih i školskih ustanova, domovima za nezbrinutu djecu, centrima za djecu sa posebnim potrebama, u klinikama za liječenje ovisnosti, u raznim savjetovalištima, popravnim i socijalnim centrima, učeničkim domovima, u kadrovskim službama javnih i privatnih poduzeća, u kaznenim i vojnim ustanovama, u sportskim klubovima i društvima i drugim firmama i ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti pedagogije i psihologije, brojnim nevladinim organizacijama kao i u privatnoj praksi.

USLOVI UPISA

Upis kandidata se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona i Univerziteta u Travniku, te odobrenih kvota za upis studenata za sve članice, a na osnovu dostavljenih uslova upisa. Univerzitet svake akademske godine reguliše način organizacije prijema studenata na Fakultet. S obzirom na različitosti nastavnih planova i programa na fakultetima utvrđuje se dinamika i procedura upisa. Raspisivanje konkursa realizira se po završetku školske godine u  srednjim školama.

Opći uslovi za upis studenata na I ciklus studija su:

 • Završena četverogodišnja srednja škola

Dokumenti potrebni za upis na studij su:

 • Diploma i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II i III ciklus studija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
 • Nostrifikacija diplome za studente koji su predhodno obrazovanje stekli u inostranstvu
 • Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i program studija – za studente koji vrše prepis sa drugih visokoškolskih ustanova na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku

Ovaj studijski smjer mogu upisati i studenti prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa pravilnikom o studiranju UNT.

TRAJANJE STUDIJA

Dodiplomski studij Pedagogije i psihologije traje 8 semestara ili 4 studijske godine.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Pedagogije i psihologije student stječe zvanje bachelor / Pedagogije i psihologije sa 240 ECTS bodova.

MASTER STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Pedagogije i psihologije na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka u području rada u okviru pedagoških i psiholoških službi.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara pedagogije i psihologije uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra pedagogije i psihologije.

TRAJANJE STUDIJA

Postdiplomski studij Pedagogije i psihologije traje 2 semestra ili 1 studijsku godinu.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Pedagogije psihologije student stječe zvanje master / magistar pedagogije i psihologije – 60 ECTS bodova.