HEA

Osnovni podaci o Agenciji
 
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) osnovana je Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH («Službeni glasnik BiH» broj 59/07) kao samostalna upravna organizacija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici održanoj 10.1.2008 godine, donijelo je Odluku o početku rada i utvrđivanju sjedišta Agencije («Službeni glasnik BiH» broj 10/08). Utvrđeno je da je sjedište Agencije u Banjaluci.
Rad Agencije je nezavistan i javan. Nezavisnost rada Agencije u dijelu nadležnosti koje se odnosi na vanjsko osiguranje kvaliteta postiže se zakonskim, transparentnim i javnim procedurama odabira domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji viskoškolskih ustanova.
Javnost rada se ostvaruje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini. Javnost rada ostvaruje se i podnošenjem izvještaja o radu Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH kao i putem sredstava javnog informisanja.
Agencija će prilikom izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti poštovati principe:
  • zakonitosti,
  • transparentnosti,
  • javnosti,
  • odgovornosti,
  • efikasnosti i djelotvornosti,
  • profesionalne nepristrasnosti.

Agencija se finansira iz budžeta institucija BiH, a  u dijelu nadležnosti u vanjskom osiguranju kvaliteta i iz vlastitih prihoda.
U svojim aktivnostima, Agencija ostvaruje saradnju sa relevantnim domaćim institucijama – nadležnim obrazovnim vlastima u BiH, entitetima, kantonima i Brčko distriktu, akademskom zajednicom, međunarodnom zajednicom i drugim zainteresovanim stranama.