Sport – trenerska2021-05-11T12:19:18+00:00

OPIS STUDIJSKOG SMJERA

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Sportski trener na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u sportu te specijalističkim dostignućima u organizaciji i pripremi transformacionih procesa u kineziologiji pažljivim izborom predmeta s područja transformacijskih, dijagnostičkih procesa  neophodnih za osposobljavanje budućih bachelora smjera Sportski trener.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno obavljanje trenerskog poziva.

KOMPETENCIJE I MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Stručnjaci iz oblasti sportskog treninga školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani za praktično utemeljenje procesa vježbanja u svim rekreativnim i profesionalnim spotskim aktivnostima i za vrednovanje kinezioloških učinaka.
Realne su mogućnosti zapošljavanja u sportskim klubovima, sportsko-dijagnostičkim centrima, sportsko-rekreativnim i rehabilitacijskim centrima itd.

USLOVI UPISA
Upis kandidata se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona i Univerziteta u Travniku, te odobrenih kvota za upis studenata za sve članice, a na osnovu dostavljenih uslova upisa. Univerzitet svake akademske godine reguliše način organizacije prijema studenata na Fakultet. S obzirom na različitosti nastavnih planova i programa na fakultetima utvrđuje se dinamika i procedura upisa. Raspisivanje konkursa će realizira se po završetku školske godine u srednjim školama.

Opći uslovi za upis studenata na I ciklus studija su:
• Završena četverogodišnja srednja škola
Dokumenti potrebni za upis na studij su:
• Diploma i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II i III ciklus studija)
• Izvod iz matične knjige rođenih
• Uvjerenje o državljanstvu
• Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
• Nostrifikacija diplome za studente koji su predhodno obrazovanje stekli u inostranstvu
• Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i program studija – za studente koji vrše prepis sa drugih visokoškolskih ustanova na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku
Ovaj studijski smjer mogu upisati i studenti prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa pravilnikom o studiranju UNT.

TRAJANJE STUDIJA

Dodiplomski studij Personalni trener traje 6 semestara ili 3 studijske godine.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Sportski trener student stječe zvanje bachelor trenerske struke – smjer Sportski Trener – 180 ECTS.