Studenti I ciklusa studija koji su položili sve ispite predviđene prema Nastavnom planu i programu i izvršili ostale obaveze prema Fakultetu, potrebno je da najkasnije do 30.08.2017. godine dostave 4 primjerka ukoričenih radova i 4 CD-a sa snimljenom PDF verzijom rada i PowerPoint prezentacijom za odbranu, a kako bi ušli u proceduru za odbranu rada. 

Studenti koji ostvare uslov nakon popravnih ispitnih rokova isto su obavezni uraditi do 24.09.2017.godine.

Studenti II ciklusa studija potrebno je da dostave 5 primjerka ukoričenih radova i 5 CD-ova sa snimljenom PDF verzijom rada i PowerPoint prezentacijom za odbranu.

 Studenti koji ne izvrše odbranu do 30.09.2017.godine obavezni su obnoviti završnu godinu studija u akademskoj 2017/2018 godini.

Napomena: Završni i magistarski radovi trebaju biti izrađeni prema uputstvu za izradu završnog i magistarskog rada. U suprotnom radovi će biti vraćeni na korekciju. Uputstva se nalaze na stranici Fakulteta u rubrici Uputstva.