Danas je održan zajednički sastanak odbora za kvalitet Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije.

Odbori su analizirali aktivnosti iz prethodnog perioda, prezentiran je izvještaj o trenutnim aktivnostima Odbora na realizaciji zadataka za kreiranje Samoevaluacijskog izvještaja za akademsku 2017/18 godinu.

Usvojeni su konkretni prijedlozi za unaprijeđenje nastavnog procesa, te su preuzeti zadaci za unapređenje kvaliteta i kreiranje SEI za naredni period.

Zaključci sa sastanka će biti prezentirani Nastavno-naučnim vijećima oba fakulteta, sa konkretnim prijedlozima za unapređenje kvaliteta nastave.