Prvi termini za odbrane radova za studente završnih godina studija, I i II ciklusa predviđene su u drugoj polovini mjeseca jula 2017. godine. Studenti I ciklusa studija koji su položili sve ispite predviđene prema Nastavnom planu i programu i izvršili ostale obaveze prema Fakultetu, potrebno je da najkasnije do 11.07.2017. godine dostave 4 primjerka ukoričenih radova i 4 CD-a sa snimljenom PDF verzijom rada i PowerPoint prezentacijom za odbranu, a kako bi ušli u proceduru za odbranu rada u navedenom periodu.
Studenti II ciklusa studija potrebno je da dostave 5 primjerka ukoričenih radova i 5 CD-ova sa snimljenom PDF verzijom rada i PowerPoint prezentacijom za odbranu.
Drugi termin za odbrane radova je u mjesecu septembru, a krajnji rok za odbranu završnih radova je 30.09.2017. godine. Studenti koji ne izvrše odbranu do 30.09.2017.godine obavezni su obnoviti završnu godinu studija u akademskoj 2017/2018 godini.

Napomena: Završni i magistarski radovi trebaju biti izrađeni prema uputstvu za izradu završnog i magistarskog rada. U suprotnom radovi će biti vraćeni na korekciju. Uputstva se nalaze na stranici Fakulteta u rubrici Uputstva.

Za sve eventualne nejasnoće studenti se mogu javiti na e-mail studentska.sluzba@eft.ba ili na broj telefona 030 540 876.