K O N K U R S / N A T J E Č A J
za upis studenata na I, II i III ciklus studija na Edukacijskom fakultetu, Univerziteta u Travniku

u akademsku 2017/2018 godinu