Alumni asocijacija je organizacija (tijelo) u okviru Univerziteta u Travniku (registruje se kao asocijacija pri Univerzitetu u Travniku). Prisutna je u većini aktivnosti Univerziteta. Tijela Alumni asocijacije su:

 Skupština koju čine svi redovni članovi Asocijacije i koja ima najviša ovlašćenja u smislu upravljanja Asocijacijom,

 Nadzorni odbor, kao tijelo kontrole rada Asocijacije,

 Upravni odbor, kao izvršno tijelo Skupštine,

 Predsjednik

 Koordinator

 Sekretar

Asocijaciju predstavlja i zastupa neograničeno Predsjedniik asocijacije, a u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti asocijaciju može predstavljati Sekretar asocijacije. Oni su ovlašteni potpisnici Asocijacije. Za javnost rada Asocijacije odgovorni su Predsjednik Asocijacije i Upravni odbor Asocijacije. Također, da bi asocijacija uspješno počela sa radom potrebna je njena ozbiljna institucionalizacija u organizacionu strukturu Fakulteta.