Alumni asocijacija  Univerziteta u Travniku je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Univerzitetu u Travniku. Svrha ove asocijacije je povezivanje svih generacija studenata Univerziteta u Travniku, radi ostvarivanja njihove trajne saradnje.

Misija 
Stvaranje trajnih veza između alumnija, studenata, nastavnika fakulteta, akademske i šire zajednice.

Vizija 
Izgraditi snažan osjećaj ponosa i lojalnosti za Univerzitet u Travniku među svojim prošlim i sadašnjim studentima kroz socijalnu interakciju, regrutovanje studenata, unapređenjem karijera i uključenjem u razvoj zajednice.

Ciljevi

  • promovisati postojanost, rad i značaj Alumni asocijacije
  • uvezati bivše studente Univerziteta u Travniku u Alumni organizaciju
  • kreirati bazu alumnija sa njihovim podacima i napraviti je dostupnom u cilju sklapanja budućih poslovnih veza
  • izgradnja i jačanje veza između studenata, alumnija, kadra fakulteta i zajednice
  • organizacija događaja, seminara, konferencija u cilju profesionalne i lične nadogradnje alumnija
  • jačanje reputacije Univerziteta i promovisanje interesa Univerziteta
  • razvijanje saradnje Univerziteta sa preduzećima i institucijama u kojima su angažovani bivši studenti
  • učešće u međunarodnoj naučnoj i stručnoj razmjeni i uspostavljanje relacija sa Alumni asocijacijama iz regiona i šire
  • međunarodna akreditacija
  • unapređenje akademskih vještina prema zahtjevima privrede, javnog sektora kao i svih ostalih interesnih skupina