• svim članovima omogućiti on-line registraciju (putem prilagodjene web stranice), brz i efikasan pristup informacijama i uspostavljanje medjusobnih kontakata
  • magazin alumni asocijacije će pratiti aktuelna zbivanja, projekte u koje je uključen Univerzitet sa članovima svoje Alumni asocijacije, najnovija naučno istraživačka dostignuća članova asocijacije
  • organizaciju okruglih stolova, seminara i konferencija koji će tretirati aktuelna društvena pitanja
  • organizaciju programa obuke i treninga za članove Alumni asocijacije u kontekstu bolje informisanosti o dostupnim informacionim tehnikama i paketima, te kvantitativnim metodama koje im mogu olakšati i značajno unaprijediti kako rad  tako i razvoj u okviru naučno istraživačkih aktivnosti
  • organizaciju susreta članova Alumni asocijacije sa studentima, kako bi im prenijeli svoja praktična znanja i iskustva
  • organizaciju zvaničnih susreta članova Alumni asocijacije (npr. godišnjice, proslave i obilježavanje važnih datuma za Asocijaciju i Univerzitet u Travniku i sl.)
  • saradnju sa drugim Alumni asocijacijama i udruženjima vezanim za struku u zemlji i šire.
  • podršku članovima Alumni asocijacije da unapređuju poslovanje preduzeća i institucija u kojima rade, kroz obrazovne i istraživačke inicijative 
  • programe putovanja u smislu stručnih usavršavanja članova Alumni asocijacije
  • obezbjedjenje posebnih privilegija u pogledu pristupa bibioteci, mogucnosti pretraživanja baza podataka (naučnih i istraživačkih informacija), on-line kataloga, bibliografija, itd.