INKLUZIJA TRENING ZA NASTAVNO OSOBLJE

 

Erasmus+ Projekt „Inclusion“ K2 ( izgradnja kapaciteta visokog obrazovanja) u kojem je Univerzitet u Travniku jednakopravan partner sa 14 institucija u okviru projekta, 5 zemalja,  ulazi u ključne aktivnosti koje imaju za cilj prkatično manifestirati i utjecati na važnost inkluzivnog učenja i podučavanja.

Konzorcij projekta zemalja koje učestvuju u ovom projektu cijelu godinu se pripremao za treninge  nastavnog i nenastavnog osoblja, te alate koji će cjelokupan proces i pristup inkluzivnom učenju  i podučavanju približiti svojim institucijama.

S tim u vezi, konzorcij projekta Bosne i Hercegovine, Univerzitet u Travniku (UNT) i Univerzitet u Tuzli (UNTZ), zajedno sa Univerzitetima u Armeniji, organizovao jeu decembru 2018. godine radionice, treninge za nastavno i nenastavno osoblje. Pored UNT i UNTZ konzorcij proketa BiH čine još i Sarajevo susret kultura (SMOC) i Federalnom ministarsvo obrazovanja i nauke Federacije BiH (FMON).

Radionice u Travniku, održale su se u dva bloka na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku.

Prvi blok za nastavno osoblje, obuhvatio je proces inkluzivnog učenja i podučavanja u oblastima razumijevanja inkluzije u cjelosti, inkluzivne učionice, inkluzivnog kurikuluma i inkluzivnog načina predavanja. U okviru prvog bloka za nenastavno osoblje, radionice su obuhvatile procese inkluzivne administracije, komunikacije sa studentima i potrebnih resursa.

Drugi blok radionica, koncipiran je bio po modelu „Kako uključiti svakoga u proces učenja?!“ Za nastavno osoblje pripremljene su mnoge case study aktivnosti, primjeri iz prakse i alati koji mogu pomoći u prosesu inkluzivnog podučavanja. Univerzitet u Travniku, dao je dodatni doprinos, te kreirao i radionicu za studente zbog kojih je ovaj projekat u konačnici i postoji.

Predavači pomenutih radionica su ljudi koji su od početka uključeni u ovaj projekat, a što je najvažnije oni godinama sprovode procese inkluzivnog načina učenja i podučavanja, te kreiranja različitih modela za diferencirane grupe u procesima učenja i podučavanja. Oni su: prof.dr. Izet Rađo, doc.dr.sci. Amra Tuzović, Mr. Maja Đurić, te dodatna pomoći, te asistencija projektnog tima i pomoć u kreireanju određenih poglavlja stručnog vodića pojačana je od strane Mr. Amna Tuzović i Mr. Dijana Rađo.

Veoma važan dokument kreiran o strane projektnog tima Inclusion projekta svih zemalja koje učestvuju u projektu (Bosna i Hercegovina, Armenija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Belgija, Austrija) jeste „Vodić za inluzivno učenje i podučavanje“ predstavlja dio održivosti samog projetka i čiji su dijelovi predstavljeni u Belgiji, Luven, u junu 2018. godine.

 

INCLUSION STAFF TRAINING

University of Travnik is an equal partner with 14 institutions, five countries in Erasmus+ project „Inclusion“ (capacity building in HE).  The goal of activities in project is to practically manifest and affect  importance of inclusive teaching and learning.

Project consortium of countries which are the part of this project was preparing for trainings for teaching and administrative staff and tools that will bring inclusive teaching and learning closer to their institutions.

University of Travnik, University of Tuzla and Universities in Armenia organizated workshops and trainings for university staff in December,2018. Except UNT and UNTZ, consortium of  BIH in this project are also: Sarajevo meeting of cultures (SMOC) and Federal ministry of education and science of Federation of Bosna and Herzegovina. (FMON)

Workshops in Travnik were held in two blocks on Faculty of Education, University of Travnik.

First block for teaching staff was about process of inclusive teaching and learning, in area of understanding the meaning of inclusion, inclusive classroom, inclusive curricullum and  inclusive way of  lecturing. The first block for non-teaching staff was about processes of inclusive administration, comunication with students and needed recourses.

Second block was conceptualized by model „How to include everyone in a process of learning?!“ For teaching staff were prepared case studies activities, examples in practice and tools which can help in process of inclusive teaching. University of Travnik gave contribution and created workshop for students which are actually the reason of this project.

Lecturer of workshops were people who are included in this project from the very begining, and the most important thing is that these people do inclusive way of lecturing for years and they create different models for differentiated groups in processes of learning and teaching.  They are: prof.dr. Izet Rađo, doc.dr.sci. Amra Tuzović, mr. Maya Đurić. Assists of project team are Mr. Amna Tuzović and Mr. Dijana Rađo.

 

Important document is created by project team of all countres which are included in project (Bosnia and Herzegovina,  Armenia, The United Kingdom, Belgium, Austria). The name of document is “Guide for inclusive teaching and learning“ and it is part of sustainability of project. Parts of this guide are presented in Belgium, Leuven, in 2018.