Tim studenata Edukacijskog fakulteta je organizacijska struktura koja učestvuje u radu Odbora za kvalitet Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku koja ima za cilj poboljšanje kvalitete studiranja na Edukacijskom fakultetu kroz institucionalizirano djelovanje u okviru Odbora za kvalitet.

Zadaci Tima studenata Edukacijskog fakulteta su:

1. Instutucionalizirano djelovanje na poboljšanju uslova za studiranja na Fakultetu,

2. Predstavljanje studenata u Odboru za kvalitet Fakulteta i Univerziteta,

3. Zastupanje interesa studenata unutar procesa osiguranja kvaliteta na Fakultetu.

Članovi tima studenata za akdemsku 2013/14 su:

1. Senida Saldum , predstavnik tima studenata u Odboru za kvalitet EFT i ITOKUT-u

2. Gabrijela Škoro

3. Dario Rajić

4. Ilija Babić

5. Armin Haseljić

6. Senad Dervić

7. Lejla Skopljak

8. Dženita Memić

9. Emina Ahmetović

10. Ibrahim Indžić