Odbor za upravljanje i unaprijeđenje kvaliteta Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku za akad. 2015/16:

Nihad dr. Selimović – predstavnik uprave

Prof.dr. Hazim Selimović – dekan fakulteta

Mr. Jasmin Hrnjić – koordinator odbora za kvalitet

Prof.ddr. Tarik Obralić – predstavnik nastavnika

Mr. Emina Terzić – predstavnik asistenata

Gabrijela Škoro – predstavnik studenata

Mr. Maid Omerović – predstavnik tehničkog osoblja

Aida Miralem – predstavnik administrativnog osoblja

Dr. Edin Buljugić – predstavnik vanjskih korisnika

Senad Merdžić, prof. – predstavnik vanjskih korisnika

Vehid Spahić, major – predstavnik vanjskih korisnika

Benjamin Karić – predstavnik Alumni asocijacije

Mr. sci. Dženan Kos – predstavnik biblioteke

Feyzullah Ugur Ileri – predstavnik stranih studenata