Vrtić predstavlja odgojno-obrazovnu ustanovu koja osigurava uslove za ostvarivanje odgojno-obrazovnih procesa omogućavajući prilagodljivost potrebama, mogućnostima i interesima djece i odraslih koji u tom procesu sudjeluju. Direktor jedne takve ustanove rukovodi njome, predstavlja i zastupa ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenoga rada.

Sa aspekta rukovodioca jedne predškolske ustanove, maturantima se obratio i mr. Jasmin Hrnjić, direktor JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Travnik” u Travniku. U svom video obraćanju, mr. Hrnjić se osvrnuo na potrebe tržišta za kvalitetnim odgajateljima te uslove u kojim se studenti ovog kadra osposobljavaju na Edukacijskom fakultetu.

Također, naglasio je da predškolski odgoj čeka svijetla budućnost, budući da je od 2019. godine, prema odluci Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK u godini pred polazak u školu predškolsko obrazovanje obavezno za svu djecu predškolskog uzrasta.

A koliko će budućnost biti svijetla zavisi od maturanata, koji za svoj životni poziv odaberu istoimeni studijski smjer. Za još korisnih informacija, pogledajte video na sljedećem linku.

https://www.facebook.com/watch/?v=331456395226669