PREDŠKOLSKI ODGOJ (4+1)

 

Studijski program Predškolski odgoj na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u predškolskom obrazovanju pažljivim izborom predmeta s područja odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih bachelora predškolskog odgoja.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja odgoja, pedagogije, psihologije, jezika, književnosti, matematike i drugih interdisciplinarnih područja predškolskog odgoja studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih programa u radu sa djecom najmlađeg uzrasta.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara predškolskog odgoja uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – master studija, te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra predškolskog odgoja.

Odgojni rad u vrtićima odvija se prema unaprijed pripremljenim programima odobrenim od strane Ministarstva nauke, kulture i sporta.

Studij se organizira u dva ciklusa – dodiplomski studij u trajanju od četiri godine i master studij u trajanju od jedne godine.

Budući bachelori i magistri predškolskog odgoja osposobljeni su za rad sa najmlađim uzrastima u dobi od prve do šeste godine života, realizaciju odgojnih i obrazovnih aktivnosti u radu sa djecom do polaska u školu, za uvođenje interdisciplinarnih sadržaja u radu sa grupama djece u vrtićima, elementarni nivo vještina i kompetencija za inkluzivni odgoj i obrazovanje, a svoje zaposlenje mogu naći u privatnim i javnim institucijama koje rade sa djecom primarnog odgoja i obrazovanja.

Zbog znanstveno i stručno utemeljenog nastavnog plana i programa, studenti predškolskog odgoja pored predškolskog sistema, svoje zaposlenje mogu pronaći i u pedagoškim zavodima, ustanovama koje tretiraju razvoj djece, kao i u drugim ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti odgoja i obrazovanja.