Inclusion ERASMUS+ team announces Seminar for teaching staff in high schools

 

Representatives of managment team of Faculty of education, with the dean prof.dr. Hazim Selimović on top and the quality assurance manager of University of Travnik doc.dr. Amra Tuzović had meeting with minister of education, science and sport of Central Bosnia Canton Bojan Tomić in Friday 24.05.2019.

The goal of the meeting was the organisation and preparing seminar for teaching staff in high schools in Central Bosnia Canton within ERASMUS+ project „Inclusion“.

It is about one of the most important steps in implementation of project which includes  presentation idea and approaching of „Inclusive teaching and learning“ in high education and universities.

Bosna and Herzegovina consortium which is made of: Federal Ministry of education and science FBIH, University of Travnik, University of Tuzla and NGO „Sarajevo meeting of cultures“ work on preparings of tools for inclusive teaching and learning, work on document of national guidelines for the same theme, together with partners countries: Armenia, Belgium, United Kingdom and Austria for months.

According to recommendations from Brussels, The Ministry of education, science, culture and sport Bosnia Central Canton will made partnership in realisation of this seminar and support its implementation.

Seminar for teaching staff in high schools is scheduled in Jun 2019. and they will be informed about it on time.

 

Predstavnici menadžment tima Edukacijskog fakulteta predvođeni dekanom prof.dr. Hazimom Selimovićem i menadžericom za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Travniku doc.dr. Amrom Tuzović sastali su se u petak 24.5.2019. godine sa Bojanom Domićem, ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona Središnja Bosna.

Cilj sastanka je bio organizacija i priprema seminara za nastavno osoblje srednjih škola sa područja Srednjebosansog kantona u okviru ERAMUS+ projekta “Inclusion“.

Radi se o jednom od važnijih koraka u implementaciji projekta koji uključuje ideju prezentacije i približavanja „Inkluzivnog učenja i podučavanja“ kako u visokom obrazovanju, tako i u srednjoškolskom obrazovanju.

Konzorciji Bosne i Hercegovine kojeg čine: Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH, Univerzitet u Travniku, Univerzitet u Tuzli i NGO „Sarajevo susret kultura“ rade već mjesecima na pripremama alata za inkluzivno učenje i podučavanje, kao i dokumentu nacionalnih smjernica iste tematike, zajedno sa partnerima državama: Armenija, Belgija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Austrija. 

Shodno preporukama iz Brisela Ministarstvo Obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlada SBK/KSB uzet će partnerstvo u ovoj realizaciji ovog seminara, te u potpunosti podržati njegovu implementaciju. 

Seminar za nastavnike srenjih škola planiran je za juni/lipanj 2019. godine o čemu će škole biti blagovremeno obaviještene. 

By |2019-05-30T22:45:58+00:0030 Maja, 2019|Sastanci/Meetings, Sastanci/Meetings|Komentari isključeni za Inclusion ERASMUS+ team announces Seminar for teaching staff in high schools

Share This Story, Choose Your Platform!

About the Author:

Go to Top