Danas se obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu, koji je UN rezolucijom proglasio 2007. godine. Pored toga, tokom cijelog aprila šira javnost se informira o potrebama osoba sa autističnim spektrom.

Autizam se definira kao složen razvojni poremećaj čiji uzroci nastanka nisu poznati. Javlja se u ranom djetinjstvu i traje cijeli život. Manifestacija simptoma zavisi od stepena autističnih poremećaja, ali najčešće su to teškoće sa verbalnim i neverbalnim komponentama komunikacije, niska razina socijalne interakcije, neobično vezivanje za dnevne rutine, izbjegavanje kontakta očima i sl. Diskriminacija i marginalizacija u društvu, predrasude, neadekvatne socijalne usluge i socijalna isključenost su pojave sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa autizmom i njihove porodice.

Akcija “Light It Up Blue”, pokrenuta od strane svjetske organizacije Autism Speaks, simbolizira podršku osobama s autizmom i njihovim porodicama s ciljem njihovog boljeg razumijevanja, prihvatanja i podrške. Širom svijeta se u brojnim gradovima plavim svjetlom osvjetljavaju prepoznatljivi objekti i mjesta, ulice i domovi, nosi se plava odjeća, baloni i vrpce. Obucite plavo i pokažite solidarnost sa osobama koje imaju autizam!