Odgoj djece predškolskog uzrasta više nije prepušten samo roditeljima, već tu ulogu preuzimaju institucije kao što su vrtići, obdaništa, igraonice za djecu i slično, a koje aktivno sudjeluju u oblikovanju djeteta kao novog člana društva.

Predškolski odgoj i obrazovanje predstavlja djelatnost od posebnog društvenog interesa, te obuhvata programe njege, odgoja i obrazovanja, koji se ostvaruju u predškolskim ustanovama.

Bachelori predškolskog odgoja školovani na Edukacijskom fakultetu postaju osposobljeni za rad sa najmlađim uzrastima u dobi od prve do šeste godine života, realizaciju odgojnih i obrazovnih aktivnosti u radu sa djecom do polaska u školu, za uvođenje interdisciplinarnih sadržaja u radu sa grupama djece u vrtićima, elementarni nivo vještina i kompetencija za inkluzivni odgoj i obrazovanje.

Studij predškolskog odgoja veoma je atraktivan na tržištu rada jer ima posebnu ulogu u dijelu koji se odnosi na početnu socijalizaciju djece, ali, također, daje i dragocjen doprinos socijalnoj sigurnosti roditelja, te pomaže da ostvaruju svoju funkciju na društvenom planu, kao i veću produktivnost rada, a u posljednje je vrijeme ukazana velika potreba za stručnim osobama za rad u vrtićima i obdaništima.