Konferencija diseminacije održana je na Vlašiću i u Travniku, 10. i 11. maj 2018. godine, a kosnstatovano je da projekat se razvija u dobrom pravcu i da se naredni koraci vežu za osiguravnaje resursa (kao što je oprema) i dokumenata koji će pomoći za izgradnju i jačenje kapaciteta istog.

Dvodnevna konferencija diseminacije Erasmus+ projekta „INCLUSION“ protekla je, kako u općem zadovoljstvu partnera projekta radnim okruženjem i gostoprimstvom Univerziteta u Travniku, tako i generalnim zaključcima vezanim da dosadašnji rad i sam nastavak projekta.

U prelijepom ambijentu na Vlašiću, prvi dan konferencije protekao je u predstavljanju Institucionalnih Master planova dva partnerska Univerziteta iz Republike Armenija (Američki Univerzitet i Akademija primjenjenih umjetnosti) i dva partnerska Univerziteta iz Bosne i Hercegovine (Univerzitet u Travniku i Univerzitet u Tuzli). Ono što je posebno važno nakon iznošenja ideje o Master planovima, koji su ujedno jedan od važnih aktivnosti projekta, jeste ukazivanje na eventualne prednosti i nedostatke kada su u pitanju pravci djelovanja i rada inkluzivnog podučavanja i učenja prema tim planovima. Master planovi, dio su radnog paketa 2 projekta „Inkluzije“, kojeg vode partneri iz Ujedinjenog Kraljevstva (Univerzitet Roehampton) i Belgija ( Univerzitet UCLL, Louven). Inače, EU patneri u ovom projektu dosta doprinose svojim iskustvom, idejama, spoznajama i osiguravanjem potrebnih alata da bi određeni mehanizmi mogli biti sprovedeni u Bosni i Hercegovini i Armniji. Da podsjetimo, pitanje inkluzivnog obrazovanja nije nešto novo u Bosni i Hercegovini, međutim uvođenje Inkluzivnog obrazovanja u polje visokog obrazovanja, zahtijeva određenje pripreme, mjere, regulacije, kulturu, te samo institucionalno sazrijevanje na tom putu promjena.

Opći zaključak prvog dana jeste naznaka da su svi planovi do sada urađeni na poseban i specifičan način u ovisnosti od Institucije, što je i pohvalno, te da pripremljene radne verzije, treba dalje sagledati, izvršiti naznačene korekcije, i zvanično objaviti sa početkom nove akademske godine.

Drugi dan konferencije, 11. maj bio je orijentisan u uvodu za „Događaj disminacije“ posvećen potencijalnim stakeholderima. Pozvani su bili predstavnici ministarstava, predstavnici obrazovnog sektora, nevladin sektor, organizacije od značaja za mlade i obrazovanje i sl., profesori, studenti… jer važnost ove vrste tematike od suštinskog je značaja za sve nas, potiče pravo na obrazovanje, uči nas jednakim mogućnostima za sviju, te spoznaji na koji način prilagoditi obrazovanje svima koji imaju jednako pravo na njega.  Predstavnici Univerziteta u Travniku, zajedno sa partnerima iz Austrije (WUS) i Ujedinjenog kraljevstva, prestavili su ukratko ideju i suštinu projekta u smislu fokusa na razumijevanje i jasno definisanje ranjive i slabije zastupljene skupine, te razumijevanje postojeće funkcije i tekuće inicijative na Univerzitetima u promicanju pristupa, sudjelovanje i završetak studija za studente iz tih grupacija, kao i mobiliziranje svojstva u Armeniji i BiH za provedbu SD strategija kroz kroz na prijenos znanja. Univerzitet u Travniku, kao domaćin, predstavio je svoj Master plan, te je nakon toga otvorena diskusija koju su vodili partneri iz Sarajeva, Sarajevo susret kultura (SMOC). Generalno, prema mišljenima i stavovima prisutnih, inkluzivno obrazovanje na svim nivoima u BiH zahtijeva promjenu u zakonskoj regulativi, promjenu u razvijanju svijesti o ovom segmentu i na kraju, najvažnije pripremu i eventualnu obuku osoblja za rad i osiguravanje potrebnih resursa za sprovođenje.

Nakon I sesije drugog dana konferencije, partneri projekta uživali su u oblasku kampusa Univerziteta u Travniku (Edukacijski fakultet i Fakultet za tehničke studije). Poslije, nastavak rada baziran je bio na ono što je važno za daljnji razvoj projekta. Partneri iz Armenije predstavili su naredni radni paket. Zaključak je bio priprema i osiguravanje neophodnih resursa za širenje svijesti inkluzivnog obrazovanja u srednjim školama.

Partnetri iz Ujedinjenog Kraljevstva otvorili su prostor naredne posjete planirane u Belgiji, Louven, juni 2018. godine koja je posebno važna jer će obuhvatiti trening za procese inkluzivnog obrazovanja,  učenja i podučavanja.  Ishod posjete u Belgiji treba da bude zajednički vođić koji će obuhvatiti važna pitanja za ovu tematiku, tako da su svi partnerski Univerziteti već u pripremi istog.

Univerzitet u Travniku, zajedno sa Američkim Univerzitetom iz Armenije, nosilac je radnog paketa 6 – diseminacija, te se pripremaju za godišnji izvještaj koji će biti predstavljena takođe u junu u Belgiji.

Naposljetku, koordinatori su zatvorili dva dana konferencije sastankom i razovorima o važnim financijskim aspektima projekta i formama izvještavanja. Kosnstatovano je da projekat se razvija u dobrom pravcu i da se naredni koraci vežu za osiguravnaje resursa (kao što je oprema) i dokumenata koji će pomoći za izgradnju i jačenje kapaciteta istog.

Nakon završene dvodnevne konferencije u Travniku, prije polijetanja kući, partneri iz 5 zemalja imali su priliku uživati u Sarajevu, te je generalna slika o Bosni i Herecegovini ljepotama koje imamo i gostoprimstvu našeg mentaliteta na njih ostavila dubok pozitivan trag.