Uslovi za upis na I ciklus studija na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku
Pravo upisa na I ciklus studija na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku imaju kandidati državljani Bosne i Hercegovine (dalje: BiH), strani državljani sa završenom četvereogodišnjom srednjom školom u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan BiH, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.
Upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija obavlja se na osnovu javnog konkursa kojeg koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i web stranici Fakulteta i Univerziteta. Konkurs sadrži: broj i strukturu studenata koji se upisuju, dokumente koje se prilažu uz prijavu i druge relevantne podatke.

Kako se upisati
Upisom na I ciklus studija napravili ste prvi korak na putu da postanete ugledni akademski građanin i prvi korak ka sticanju zvanja bachelora sa 180 ili 240 ECTS u ovisnosti za koji se smjer opredijelite.
Ako razmišljate o upisu na fakultet, smjerovi na našem fakultetu su idealna osnova za sticanje kompetencija koje će vam pomoći u poslu kojim ćete se baviti ili u nastavku vašeg obrazovanja na II i III ciklusu studija.
Kojim koracima i kako se upisati na I ciklus studija pogledajte u nastavku:
Korak 1
Dođi na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku koji se nalazi na adresi Aleja konzula broj 5 ili posjeti našu web stranicu www.eft.ba i odaberi smjer na koji se želiš upisati
– PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA
– RAZREDNA NASTAVA
– MATEMATIKA I INFORMATIKA
– OPĆA KINEZIOLOGIJA (sport i tjelesni odgoj)
– SPORTSKI MENADŽMENT
– SPECIJALNE NAMJENE (vojska, policija, zaštitari)
– NOVINARSTVO
Korak 2
Prikupi sve potrebne dokumente
– originalno svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju,
– originalna svjedočanstva svih razreda srednje škole,
– izvod iz matične knjige rođenih
– uvjerenje o državljanstvu,
– Uvjerene o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
– Dokaz o uplaćenim troškovima studija
– Kadidati koji prethodno obrazovanje nizu završili u Bih prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

Korak 3

– Pripremi dvije fotografije dimenzija 4×6

Korak 4

Dođi u studentsku službu fakulteta svakim danom od 09:00 do 16:00 sati, popuni upisni materijal, potpiši ugovor o studiranju 

Korak 5

Uplati školarinu ili prvu ratu na jedan od tri računa fakulteta:

ProCredit Bank
194 111 24201041 13,
Turkish Zirat Bank Bosnia
186 000 1053963030,
UniCredit Bank.
3386702218858829

 

Korak 6

Dođi na uvodno predavanje i preuzmi svoj indeks

Početkom oktobra dekan će održati svečano uvodno predavanje za brucoše i predstaviti vam vaša prava i obaveze te dati informacije šta vas očekuje tokom studija.

Pridružite nam se i studirajte kao aktivni sudionici u procesu razmjene znanja, Vaš Edukacijski fakultet