1. Zahtjev za izdavanje odobrenja privremenog boravka u Bosni i Hercegovini; (obrazac se preuzima u Službi za poslove sa strancima Terenski centar Travnik);
2. 100 KM administartivne takse za odobrenje privremenog boravka; (uplaćuje se u banci u Bosni i Hercegovini prema žiro računu koji se preuzima u Službi za poslove sa strancima);
3. Jedna fotografija novijeg datuma, formata 35×45 mm;
4. Ovjerena fotokopija pasoša čiji je rok važenja mora biti najmanje tri mjeseca duži od perioda za koji se traži odobrenje privremenog boravka;(stranica sa generalijskim podacima, posljednji ulaz u Bosnu i Hercegovinu, viza za dugoročni boravak) – Ovjeru je potrebno napraviti u Bosni i Hercegovini;
5. Fotokopija Rješenja o prethodno odobrenom privremenom boravku;
6. Potvrda o upisu na Fakultet za tekuću akademsku godinu, sa naznačenim periodom trajanja akademske godine – original ili fotokopija (Potvrda se preuzima na Fakultetu);
7. Potvrda o uplaćenoj školarini (Potvrda se preuzima na Fakultetu);
8. Uvjerenje o položenim ispitima za prethodnu akademsku godinu (Uvjerenje se preuzima na Fakultetu);
9. Ljekarsko uvjerenje iz kojeg je vidljivo da student ne boluje od bolesti koja predstavlja prijetnju javnom zdravlju u Bosni i Hercegovini;(Ljekarski pregled i izdavanje Ljekarskog uvjerenja vrši se u Domovima zdravlja na području Bosne i Hercegovine odnosno SBK);
10. Uvjerenje da se protiv studenta ne vodi krivični postupak koje ne može biti starije od 6 (Šest) mjeseci;(Uvjerenje je potrebno izvaditi u Bosni i Hercegovini prema mjestu gdje je student imao prethodno odobren boravak);
11. Uvjerenje da student nije kažnjavan koje ne može biti starije od 6 (Šest) mjeseci;(Uvjerenje je potrebno izvaditi u Bosni i Hercegovini prema mjestu gdje je student imao prethodno odobren boravak);
12. Dokaz o obezbijeđenim sredstvima za izdržavanje (Potvrda iz banke u Bosni i Hercegovini da student ima novca na računu potrebnog za izdržavanje);
13. Dokaz o obezbjeđenom smještaju u Bosni i Hercegovini ugovor o zakupu kuće ili stana – ovjeren kod nadležnog organa uprave;(Ugovor se zaključuje između studenta i stanodavca u Bosni i Hercegovini);
14. Dokaz o obezbjeđenom zdravstvenom osiguranju u Bosni i Hercegovini (Polica zdravstvenog