Studentski parlament Edukacijskog fakulteta  je krovna studentska organizacija koja zastupa interese studente na našem fakultetu i Univerzitetu.

U okviru Studentskog Parlamenta Fakulteta imamo Skupštinu koju čini 23 studentskih predstavnika. Studentskim Parlamentom upravlja predsjednik, zajedno sa potpredsjednikom i generalnim sekretarom. U okviru Studentskog Parlamenta djeluju komisije i timovi koji zajedno sa rukovodstvom čine Predsjedništvo Studentskog Parlamenta.

Pored ovoga Studentski Parlament delegira studente u Studentski Parlament Univerziteta u Travniku, koji zastupaju interese studenata našeg Fakulteta u ovoj organizaciji, a Studentski parlament Univerziteta delegira svoje predstavnike u Senat Univerziteta u Travniku.

Glavni ciljevi Studentskog parlamenta su poboljšanje kvalitete obrazovanja i studentskog standarda, kao i povezivanje sa ostalim studentskim organizacijama u BiH, regionu i ostalim dijelovima svijeta.  

Svrha postojanja ovakve organizacije jeste da zaštiti i ostvari prava studenata kao i da se izbori za bolje uslove studiranja:

1.      Ostvarivanje bolje komunikacije između Studentskog parlamenta (legitimnih predstavnika studenata), Edukacijskog fakulteta i Univerziteta, te samih studenata Univerziteta u Travniku,

2.      Poboljšanje položaja studenata na Fakultetu i Univerzitetu,

3.      Podizanje kvaliteta studiranja

4.      Zaštita prava studenata;

5.      Kvalitetnija implementacija Bolonjskog sistema na Fakultetu i Univerzitetu;

6.      Omogućavanje bolje studentske mobilnosti

7.      Isticanje i nagrađivanje najboljih studenata;

8.      Poboljšanje studentskog standarda;