Zadovoljstvo je obavijestiti sve studente, zaposlene i saradnike da je Edukacijskom fakultetu i ostalim organizacionim jedinicama Univerziteta u Travniku obnovljena akreditacija sa rokom važenja od pet godina kojom se potvrđuje kvalitet rada visokoškolske ustanove.

Komisija za ocjenu i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova u postupku institucionalne akreditacije Univerziteta, vršila je provjeru ispunjenosti postavljenih zahtjeva standarda i kriterijuma. Edukacijski fakultet je, zajedno sa ostalim organizacionim jedinicama, ispunio svih deset kriterijuma, od kojih je osam ocijenjeno potpuno ispunjenim, a dva kriterijuma znatno ispunjenim.

  1. Politika osiguranja kvaliteta – potpuno ispunjen
  2. Izrada i odobravanje programa – potpuno ispunjen
  3. Učenje, podučavanje i vrednovanje usmjereni na studenta – potpuno ispunjen
  4. Upis i napredovanje studenata, priznavanje i certificaranje – potpuno ispunjen
  5. Nastavno osoblje – potpuno ispunjen
  6. Resursi za učenje i podrška studentima – potpuno ispunjen
  7. Upravljanje informacijama – znatno ispunjen
  8. Informisanje javnosti – znatno ispunjen
  9. Kontinuirano praćenje i periodična revizija programa – potpuno ispunjen
  10. Periodično vanjsko osiguranje kvaliteta – potpuno ispunjen

Univerzitet u Travniku je nakon perioda u kojem je imao privremenu akreditaciju, akreditovan 2016. godine i upisan u Registar visokoškolskih ustanova koji se vodi u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Od devet kriterijuma koji su ocjenjivani u procesu akreditacije, osam je ocijenjeno potpuno ispunjenim, a jedan znatno ispunjen. S obzirom na izuzetan uspjeh postignut prilikom akreditacije 2016. godine, ne iznenađuju izvrsne ocjene tokom obnove akreditacije. U procesu obnove akreditacije koji je pokrenut 2020. godine Univerzitet je dobio pozitivno mišljenje o akreditaciji od strane petočlane Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka koji ocjenjuju i obavljaju reviziju kvaliteta te daju preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove.

Komisija se prilikom posjete u okviru postupka institucionalne akreditacije sastala sa predstavnicima rukovodstva Univerziteta i organizacionih jedinica, prodekanima, akademskim osobljem, studentima svih ciklusa studija, administrativno-tehničkim osobljem, predstavnicima privrede i prakse te alumni studentima Univerziteta. Nakon niza provedenih aktivnosti i procedura, Komisija je sačinila izvještaj kojim se utvrđuje da Univerzitet u Travniku ispunjava zahtjeve standarda i kvaliteta za izdavanje rješenja o akreditaciji. Akreditacija Univerziteta je osigurala da diplome Edukacijskog fakulteta i dalje budu prepoznate i priznate u Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu.

Ponosni smo što su kvalitet rada Edukacijskog fakulteta i ostalih organizacionh jedinica Univerziteta u Travniku, po drugi put prepoznali Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta i imenovana komisija stručnjaka.

U narednom periodu nastavljamo vrijedno raditi kako bi svojim studentima pružili najbolje uslove za sticanje znanja.