Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 14.09.2019. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu:

 

„Lingvistička pozicija orjentalizama u književnom djelu Skendera Kulenovića i Ive Andrića“ 

doktorandice Amele Bajrić.

Odbrana će se održati sa početkom u 12:00 sati,  u Konferencijskoj sali na III nivo u prostorijama Edukacijskog fakulteta.