• USLOVI UPISA

Pravo upisa na na treći (III) ciklus – doktorski studij imaju kandidati koji ispunjavaju  uvjete regulisane Zakonom o visokom obrazovanju SBK/KSB, Statutom Univerziteta u Travniku i Pravilima studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Travniku.

Pravo upisa na treći (III) ciklus – doktorski studij pod jednakim uslovima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije diplome ranije završenog ciklusa/stepena studija, utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak studija. 


  • OPĆI USLOVI

Kandidati koji su stekli zvanje magistar nauka predbolonjskog ciklusa u užoj naučnoj oblasti za koju se prijavljuje.

Kandidati koji su stekli zvanje magistar/master bolonjskog ciklusa – 300 ECTS u užoj naučnoj oblasti za koju se prijavljuje.


  • POSEBNI USLOVI

Kandidati koji su stekli zvanje magistra nauka predbolonjskog ciklusa priznaje se 60 ECTS.

Kandidati koji nisu stekli zvanje magistar nauka predbolonjskog ciklusa u užoj naučnoj oblasti za koju se prijavljuju obavezni su polagati diferencijalni/e ispit/e.

Kandidati koji nisu stekli zvanje magistar/master bolonjskog ciklusa – 300 ECTS u užoj naučnoj oblasti za koju se prijavljuju obavezni su polagati diferencijalni/e ispit/e.

Poznavanje jednog stranog jezika.