USLOVI, NIVO I VRSTA OBRAZOVANJA KANDIDATA KOJI MOGU UPISATI STUDIJ

Pravo upisa na na treći ciklus poslijediplomskog doktorskog studija imaju svi kandidati koji ispunjavaju uvjete regulirane Zakonom o visokom obrazovanju SBK/KSB, Statutom Univerziteta u Travniku i Pravilima Studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Travniku.

Pravo upisa na treći ciklus studija imaju pod jednakim uvjetima, državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome ranije završenog ciklusa/stepena studija utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak studija. 
Na prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija – doktorskog studija , naučno polje KINEZIOLOGIJA mogu se upisati kandidati koji ispunjavaju slijedeće opće i posebne uvjete:

I Opći uslovi:

Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju;

Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju na fakultetima srodnih naučnih oblasti: Pedagogija, Primarno obrazovanje, Sociologija, Medicina, Zdravstveni, Ekonomija, Psihologija, Defektologija, Sigurnost i Kriminalistika.

Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija ( 300 ECTS) i zvanje Magistra na fakultetima srodnih naučnih oblasti: Pedagogija, Primarno obrazovanje, Sociologija, Medicina, Zdravstveni, Ekonomija, Psihologija, Defektologija, Sigurnost i Kriminalistika.

Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija smjer Opća kineziologija ( 300 ECTS) na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku ( ili na drugom Fakultetu srodnog naziva) i zvanje Magistar sporta i tjelesnog odgoja ( ili drugo adekvatno zvanje) .

Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija – Smjer menadžment u sportu, (300 ECTS) na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku ( ili drugom Fakultetu srodnog naziva) i zvanje – Magistar menadžmenta u sportu (ili drugo adekvatno zvanje). uz obavezu da se u trećem semestru opredijele za modul istraživanja u organizaciji i upravljanju u kineziologiji.

Kandidati koji su stekli diploma II ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz drugih naučnih područja koja nisu navedena u predhodnim stavkama.
Odluku o uslovima upisa za svaki pojedinačni slučaj donosi Vijeće doktorskog studija, na prijedlog Stručne komisije Edukacijskog fakulteta. 
Stručna komisija će procijeniti udovoljava li kandidat uslovima doktorskog studija na osnovu usporedbe studijskih programa i donijeti odluku o sadržaju, broju I načinu polaganja razlikovnih ispita.

II Posebni uvjeti : 
1. Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija priznaje se 60 ECTS studijskih bodova. 
2. Kandidati za upis moraju pokazati znanje iz engleskog jezika što će utvrditi stručna komisija. 
3. Kandidati koji su završili srodne fakultete navedene u konkursu obavezni su polagati diferencijalni/e ispit/e.

Na prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija – doktorskog studija, naučno polje PSIHOLOGIJA mogu se upisati kandidati koji ispunjavaju slijedeće opće i posebne uvjete:

I Opći uslovi:

1. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka u oblasti psihologije na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju;

2. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju na fakultetima srodnih naučnih oblasti: Pedagogija, Primarno obrazovanje, Sociologija, Psihologija, Defektologija,

3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija ( 300 ECTS) i zvanje Magistra na fakultetima srodnih naučnih oblasti: Pedagogija, Primarno obrazovanje, Sociologija, Psihologija, Defektologija.

4. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija smjer Pedagogija i psihologija( 300 ECTS) na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku ( ili na drugom Fakultetu srodnog naziva) i zvanje Magistar Pedagogije i psihologije ( ili drugo adekvatno zvanje) .

5 Kandidati koji su stekli diploma II ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz drugih naučnih područja koja nisu navedena u predhodnim stavkama.
Odluku o uslovima upisa za svaki pojedinačni slučaj donosi Vijeće doktorskog studija, na prijedlog Stručne komisije Edukacijskog fakulteta. 
Stručna komisija će procijeniti udovoljava li kandidat uslovima doktorskog studija na osnovu usporedbe studijskih programa i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.

II Posebni uvjeti : 
1. Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija priznaje se 60 ECTS studijskih bodova. 
2. Kandidati za upis moraju pokazati znanje iz engleskog jezika što će utvrditi stručna komisija. 
3. Kandidati koji su završili srodne fakultete navedene u konkursu obavezni su polagati diferencijalni/e ispit/e.

Na prvu godinu III ( trećeg ) ciklusa studija – doktorskog studija, naučno polje ODGOJNE NAUKE – grane:

– PEDAGOGIJA
– RAZREDNA NASTAVA i
– MENADŽMENT U OBRAZOVANJU

mogu se upisati kandidati koji ispunjavaju slijedeće opće i posebne uvjete:

I Opći uslovi:

1. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka u navedenim granama odgojnih nauka: Pedagogija, Razredna nastava i Menadžment u obrazovanju na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju;

2. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju na fakultetima srodnih naučnih oblasti sa navedenim naučnim granama:

Pedagogija – Psihologija, Pedagoška psihologija, Didaktika, Andragogija,Sociologija, Defektologija,Informacijske i komunikacijske nauke, Edukacijsko – rehabilitacijske nauke, Kineziologija, Madicina, Zdravstvo.

Razredna nastava – Psihologija, Pedagoška psihologija, Didaktika, Andragogija,Sociologija, Defektologija, Edukacijsko – rehabilitacijske nauke, Kineziologija, Jezik i književnost.

Menadžment u obrazovanju – Pedagogija i Primarno obrazovanje, Sociologija, Medicina, Zdravstveni, Ekonomija, Psihologija, Didaktika, Andragogija Defektologija, Sigurnost, Kriminalistika, Informacijske i komunikacijske nauke, Edukacijsko – rehabilitacijske nauke, Kineziologija, Matematika i Informatia, Jezik i književnost, Studiji nastavničkih odsjeka;

3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija ( 300 ECTS) i zvanje Magistra na fakultetima srodnih naučnih oblasti sa navedenim naučnim granama kao u tački 2.

4. Kandidati koji su stekli diplomu na smjerovima drugog ciklusa studija iz područja društvenih prirodnih ili humanističkih nauka (300 ECTS) na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku ( ili na drugom Fakultetu srodnog naziva i naučnih oblasti ) i zvanje Magistar iz područja društvenih, prirodnih ili humanističkih nauka odabranog naučnog polja ( ili drugo adekvatno zvanje) koje je srodno sa naučnim granama kao u tački 2.

5. Kandidati koji su stekli diploma II ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz drugih naučnih područja koja nisu navedena u predhodnim stavkama.
Odluku o uslovima upisa za svaki pojedinačni slučaj donosi Vijeće doktorskog studija, na prijedlog Stručne komisije Edukacijskog fakulteta. 
Stručna komisija će procijeniti udovoljava li kandidat uslovima doktorskog studija na osnovu usporedbe studijskih programa i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.

II Posebni uvjeti : 
1. Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija priznaje se 60 ECTS studijskih bodova.

2. Kandidati za upis moraju pokazati znanje iz engleskog jezika što će utvrditi stručna komisija. 
3. Kandidati koji su završili srodne fakultet navedene u konkursu obavezni su polagati diferencijalni/e ispit/e.

Na prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija – doktorskog studija:

1. naučno polje MATEMATIKA I 
2. naučno polje RAČUNARSKE I INFORMATIČKE NAUKE

mogu se upisati kandidati koji ispunjavaju slijedeće opće i posebne uvjete:

I Opći uslovi:

1. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka u navedenim naučnim poljima: Matematika i Računarske i informatičke nauke na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju;

2. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju na fakultetima srodnih naučnih oblasti sa navedenim naučnim granama: Fizika, Elektrotehnika,Elektronika,Informatički inžinjering, Strojarstvo,Informatika.

3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija ( 300 ECTS) i zvanje Magistra na fakultetima srodnih naučnih oblasti sa navedenim naučnim granama:Fizika, Elektrotehnika,Elektronika,Informatički inžinjering, Strojarstvo, Informatika.

4. Kandidati koji su stekli diplomu na smjerovima drugog ciklusa studija matematika i informatika ( 300 ECTS) na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku ( ili na drugom Fakultetu srodnog naziva) i zvanje Magistar iz područja Matematike i Informatike ( ili drugo adekvatno zvanje) .

5. Kandidati koji su stekli diploma II ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz drugih naučnih područja koja nisu navedena u predhodnim stavkama.
Odluku o uslovima upisa za svaki pojedinačni slučaj donosi Vijeće doktorskog studija, na prijedlog Stručne komisije Edukacijskog fakulteta. 
Stručna komisija će procijeniti udovoljava li kandidat uslovima doktorskog studija na osnovu usporedbe studijskih programa i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.

II Posebni uvjeti : 
1. Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija priznaje se 60 ECTS studijskih bodova.

2. Kandidati za upis moraju pokazati znanje iz engleskog jezika što će utvrditi stručna komisija. 
3. Kandidati koji su završili srodne fakultet navedene u konkursu obavezni su polagati diferencijalni/e ispit/e.

Na prvu godinu III ( trećeg ) ciklusa studija – doktorskog studija, naučno polje JEZIK I KNJIŽEVNOST – grane:
– Lingvistika
– Književnost
mogu se upisati kandidati koji ispunjavaju slijedeće opće i posebne uvjete:

I Opći uslovi:

1. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka u navedenom polju Jezik i književnost i naučnim granama na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju;Lingvistika i književnsot

2. Kandidati koji su stekli zvanje Magistar nauka na dvogodišnjem pred Bolonjskom studiju na fakultetima srodnih naučnih oblasti sa navedenim naučnim granama:
Psihologija, Pedagoška psihologija, Didaktika, Andragogija, Sociologija,
Defektologija, Informacijske i komunikacijske nauke, Edukacijsko – rehabilitacijske nauke,

3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija ( 300 ECTS) i zvanje Magistra na fakultetima srodnih naučnih oblasti sa navedenim naučnim granama kao u tački 2.

4. Kandidati koji su stekli diplomu na smjerovima drugog ciklusa studija iz područja društvenih ili humanističkih nauka (300 ECTS) na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku ( ili na drugom Fakultetu srodnog naziva i naučnih oblasti ) i zvanje Magistar iz područja društvenih ili humanističkih nauka odabranog naučnog polja ( ili drugo adekvatno zvanje) koje je srodno sa naučnim granama kao u tački 2.

5. Kandidati koji su stekli diploma II ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz drugih naučnih područja koja nisu navedena u predhodnim stavkama.
Odluku o uslovima upisa za svaki pojedinačni slučaj donosi Vijeće doktorskog studija, na prijedlog Stručne komisije Edukacijskog fakulteta. 
Stručna komisija će procijeniti udovoljava li kandidat uslovima doktorskog studija na osnovu usporedbe studijskih programa i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.

II Posebni uvjeti : 
1. Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija priznaje se 60 ECTS studijskih bodova.

2. Kandidati za upis moraju pokazati znanje iz engleskog jezika što će utvrditi stručna komisija. 
3. Kandidati koji su završili srodne fakultet navedene u konkursu obavezni su polagati diferencijalni/e ispit/e.