KINEZIOLOGIJA

Nastavni plan III ciklusa studija Kineziologije realizira se kroz tri studijske godine (šest semestara).

Obim studijskog programa trećeg ciklusa studija vrednuje se sa ukupno 180 ECTS, 60 ECTS u jednoj godini, odnosno 30 ECTS u jednom semestru.

Od ukupnih 180 ECTS, 110 ECTS studenti stiču evaluiranjem individualnog istraživačkog rada u svim fazama izrade doktorske disetracije, pisanja seminarskih i publiciranje istraživačkih radova, aktivnim učešćem na  međunarodnim konferencijama i  međunarodnim projektima, međunarodnom razmjenom i sl.

Preostalih 80 ECTS studenti stiču polaganjem ispita iz obaveznih predmeta u I i II semestru i jednom od 5 izbornih modula u III semestru studija.

Kroz izučavanje obaveznih predmeta studenti doktorskog studija treba da ovladaju savremenom metodologijom naučnog istraživanja kao i modernim kvantitativnim i kvalitativnim metodama istraživanja. Kroz izučavanje izbornih predmeta i pisanje seminarskih i istraživačkih radova iz oblasti doktorske disertacije, studenti doktorskog studija ovladat će najvišim nivoom znanja o tematici određenog užeg naučnog područja.

Svrsishodnost organiziranja III ciklusa – doktorskog studija bazira se na činjenici da studenti – naučni kadrovi educirani kroz planirane izborne istraživačke module unutar naučnih polja mogu dati izvanredan doprinos u razvoju svih oblika djelatnosti navedenog naučnog polja.

Educiranje kroz planirane izborne istraživačke module u polju Kineziologija:

  • Istraživanja u kineziološkoj edukaciji                     
  • Istraživanja u kineziološkoj rekreaciji
  • Istraživanja u kineziologiji sporta             
  • Istraživanja u kineziološkoj kineziterapiji
  • Istraživanja u organizaciji i upravljanju u sportu

daje izvanredan doprinos u razvoju svih oblika kineziološke (sportske) djelatnosti.

Pri tome, sažeto, osnovni problemi koji će biti tretirani u studijskim programima su sadržani u utvrđivanju ciljeva različitih programa, utvrđivanju stanja subjekta u relaciji s ciljevima, te utvrđivanju zakonitosti planiranja, programiranja, provođenja i kontrole transformacijskih postupaka.

Značajan dio sadržaja studijskih modula će se bazirati na određivanje finalnih stanja pod vidom poželjnih integracijskih promjena antropoloških obilježja i različitih utiliteta koja uključuju usvajanje određenih motoričkih informacija.

Drugi sadržaji se odnose na utvrđivanje početnih stanja i u vezi s tim na probleme klasifikacije ili homogenizacije grupa, racionalnih postupaka izbora i selekcije, utvrđivanja koeficijenata promjenljivosti antropoloških obilježja i trendova njihovog razvoja u skladu sa ontogenetskom etapom razvoja.

Ovaj istraživački – doktorski studij u polju Kineziologije uključuje i pokušaj analize različitih modela transformacijskih procesa, analize modela za izbor sadržaja, utvrđivanje modaliteta komponenata volumena, kao i modele njihove distribucije kako bi se generirali adekvatni tranzitivni operatori, te analizu restriktora u realizaciji transformacijskih procesa i proučavanje modela za efikasnu kontrolu tih procesa.

Poseban modul posvećen je svim aspektima planiranja, upravljanja, organizacije, kadriranja i kontrole u različitim oblicima  sportske djelatnosti.

Pri tome će se koristiti savremene naučne spoznaje iz različitih bazičnih i specijalnih, primijenjenih i pomoćnih kinezioloških disciplina: sistematske kineziologije, kineziološke biomehanike, kineziologije nekonvencionalnih gibanja, monostrukturalnih, polistrukturalnih acikličnih, kompleksnih i konvencionalnih, estetskih aktivnosti, metodike tjelesne i zdravstvene kulture, metodike rekreacije, metodike sportskog treninga, metodike kineziterapije, kineziološke antropologije, biološke antropologije, funkcionalne anatomije, kineziološke fiziologije, psihologije, sociologije, metodologije, kineziometrije, statistike, informatike i menadžmenta.