Studentski parlament Edukacijskog fakulteta  je krovna studentska organizacija koja zastupa interese studente na našem fakultetu i Univerzitetu.

U okviru Studentskog Parlamenta Fakulteta imamo Skupštinu koju čini 12 studentskih predstavnika. Studentskim Parlamentom upravlja predsjednik, zajedno sa potpredsjednikom i generalnim sekretarom. U okviru Studentskog Parlamenta djeluju komisije i timovi koji zajedno sa rukovodstvom čine Predsjedništvo Studentskog Parlamenta.

Pored ovoga Studentski Parlament delegira studente u Studentski Parlament Univerziteta u Travniku, koji zastupaju interese studenata našeg Fakulteta u ovoj organizaciji, a Studentski parlament Univerziteta delegira svoje predstavnike u Senat Univerziteta u Travniku.

Glavni ciljevi Studentskog parlamenta su poboljšanje kvalitete obrazovanja i studentskog standarda, kao i povezivanje sa ostalim studentskim organizacijama u BiH, regionu i ostalim dijelovima svijeta.

Svrha postojanja ovakve organizacije jeste da zaštiti i ostvari prava studenata kao i da se izbori za bolje uslove studiranja:

1.      Ostvarivanje bolje komunikacije između Studentskog parlamenta (legitimnih predstavnika studenata), Edukacijskog fakulteta i Univerziteta, te samih studenata Univerziteta u Travniku,

2.      Poboljšanje položaja studenata na Fakultetu i Univerzitetu,

3.      Podizanje kvaliteta studiranja

4.      Zaštita prava studenata;

5.      Kvalitetnija implementacija Bolonjskog sistema na Fakultetu i Univerzitetu;

6.      Omogućavanje bolje studentske mobilnosti

7.      Isticanje i nagrađivanje najboljih studenata;

8.      Poboljšanje studentskog standarda;

 

Predsjednik Studentskog parlamenta Edukacijskog fakulteta

-Fikreta Kerić, II godina – Fikreta Keric CV

Zamjenik predsjednika Studentskog parlamenta Edukacijskog fakulteta

-Amina Perenda, II godina – Amina Perenda CV

Zapisničar na sastancima Studentskog parlamenta Edukacijskog fakulteta

-Almedina Čurić, I godina – Almedina Curic CV

Predstavnici Edukacijskog fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta u Travniku

-Fikreta Kerić 

-Amina Perenda

Zamjenici predstavnika Edukacijskog fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta u Travniku

-Lamija Grabus, II godina – Lamija Grabus CV

-Ana Matošević, II godina

Studentski parlament Edukacijskog fakulteta čine:

Erika Hadžimahmutović – Erika Hadzimahmutovic CV

Harisa Đelilbašić – Harisa Djelilbasic CV

Aida Palić – Aida Palic CV

Ismail Hodžić –Ismail Hodzic CV

Hajrija Ramić – Hajrija RamiC CV

Merjem Sultanović – Merjem Sultanovic CV

Šejla Smajić – Šejla Smajić CV

Nedžla Kadić – Nedzla Kadic CV