Stručna praksa – Predškolski odgoj2017-07-24T07:40:19+00:00

Studenti u toku osmog semestra obavljaju metodičku praksu u odgojno-obrazovnim ustanovama predškolskog tipa sa kojima Fakultet ima sklopljen ugovor o izvođenju prakse.

Metodička praksa se obavlja u saradnji sa vrtićima i predškolskim ustanovama  i odgajateljima koji zajedno sa nastavnicima fakulteta i njihovim saradnicima prate rad i angažman studenata na praksi.

Praksa se izvodi u grupama od 5 studenata što omogućava visok stepen individualizacije u obuci studenata.

U okviru metodičke prakse mentori posmatraju rad i aktivnosti studenata u grupi i evaluiraju njegov rad.