Praktična nastava na studijskom smjeru Personalni trener provodi se kroz predmetnu praktičnu nastavu kontinuirano tokom petog i šestog semestra studija.

Praktična nastava se izvodi u dijagnostičkim centrima, kineziološkim laboratorijama i fitnes centrima sa kojima fakultet ima potpisane ugovore o saradnji. Praksa se realizira pod vodstvom i nadzorom predmentnih profesora i asistenata.

Po završetku praktične nastave studenti stiču kompetencije u oblasti transformacionih procesa u kineziologiji i za vrednovanje kinezioloških učinaka tih procesa, dijagnostiku stanja treniranosti i prehranu i suplementaciju u sportu.