METODIČKA PRAKSA

Studenti u toku osmog semestra obavljaju metodičku praksu u ukupnom trajanju od 60 sati. Praksa se obavlja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama i drugim Centrima sa kojima fakultet ima sklopljen ugovor o izvođenju prakse.

Praksa se izvodi u grupama od 5 studenata što omogućava visok stepen individualizacije u obuci studenata.

U okviru metodičke prakse studenti posmatraju rad i aktivnosti mentora u grupi prvih 20 sati a ostalih 40 sati izvodi samostalno aktivnosti uz pomoć i saradnju sa mentorom te se osposobljavaju za konstruktivnu evaluaciju rada mentora, svog rada i rada svojih kolega.

Sve aktivnosti student vodi u dnevnik metodičke prakse koji nakon obavljene prakse verifikuje mentor i direktor osnovnoškolske ili srednjoškolske ustanove, a pregleda i provjerava njegov sadržaj  asistent i profesor koji se određuje planom pokrivenosti za navedenu akademsku godinu.

Uputnica za praksu