OPIS STUDIJSKOG SMJERA

Jedan od najbitnijih koraka za postizanje uspjeha, kako za sportiste tako i za rekreativce, jeste odabir kvalitetnog trenera. Stoga je cilj ovog programa osposobiti trenere koji će pravilno i naučno utemeljeno podučavati i voditi treninge u svim oblicima. Sportski trener razvija sportska znanja i sposobnosti sportista, vodi sportske treninge te priprema sportiste ili cijele timove za takmičenja u pojedinačnim ili ekipnim sportovima. Vrlo važna i jedna od presudnih karakteristika kvalitetnog sportskog stručnjaka jeste da dovođenje do željenih rezultata ne ostavlja negativne posljedice na psihofizičko zdravlje sportaša. Biti trener veoma je odgovoran posao jer se radi o znatnim utjecajima na određene procese promjena u čovjekovom organizmu, prilikom čega su pogreške nedopustive.

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Sportski trener na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u sportu.

Područje sportskog treninga studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih programa u radu sa različitim uzrastima i kategorijama sportista.

KOMPETENCIJE I MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Sportski treneri školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani za naučno utemeljenje procesa vježbanja kao i za vrednovanje sportskih učinaka sportskog treninga u unapređenju sportskih rezultata u individualnim i ekipnim sportovima. Osposobljeni su za rješavanje problema vezanih za tjelesno/sportsko vježbanje i zdravlje s posebnim akcentom na dobrobiti za sudionike sportskih aktivnosti.

Sportski trener u svom radu mora obavljati nastavne, odgojne, administrativne i tehničke zadaće koje se međusobno prepliću u ovisnosti o ciljevima pripreme sportista, njihovoj dobi, dužini sportskog staža i svih ostalih okolnosti pod kojima se odvija proces treniranja i priprema.

Temeljem navedenog, sportski treneri će usvojiti znanja kako iz područja biomehanike, antropomotorike, anatomije, fiziologije, kondicijske pripreme, teorije sporta, teorije uspješnosti, sistema pripreme i treniranja sportista, tako i iz oblasti pedagogije, psihologije, informatike itd., što je omogućeno pažljivim odabirom obaveznih i izbornih kolegija obuhvaćenih Nastavnim planom i programom.

Tokom studija sportski treneri stječu stručno-teorijska i specijalistička znanja i praktična iskustva koja ih u potpunosti pripremaju za samostalan rad po završetku studija.

Način izvođenja nastave prilagođen je specifičnostima programa i izvodi se prema kombinovanom modelu putem digitalnih platformi i skoncentrisane nastave za specijalistička područja po sportovima.

Sportski treneri svoje zaposlenje mogu pronaći u različitim sportskim organizacijama (klubovima i društvima) u općinskim, kantonalnim i državnim savezima, preduzećima i kao samostalni sportski radnici.

TRAJANJE STUDIJA

Prvi ciklus studija na smjeru Sportski trener traje tri studijske godine (šest semestara).

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija na smjeru Sportski trener student stječe zvanje bachelor / bakalaureat sportskog treninga – 180 ECTS (sa užim usmjerenjem za specijalistička područja po sportovima).

USLOVI UPISA

Upis kandidata se vrši na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona i Univerziteta u Travniku, te odobrenih kvota za upis studenata za sve članice, a na osnovu dostavljenih uslova upisa. Univerzitet svake akademske godine reguliše način organizacije prijema studenata na fakultet. S obzirom na različitosti nastavnih planova i programa na fakultetima utvrđuje se dinamika i procedura upisa. Raspisivanje konkursa realizuje se po završetku školske godine u srednjim školama.

Opći uslovi za upis studenata na I ciklus studija su:

  • Završena četverogodišnja srednja škola

Dokumenti potrebni za upis na studij su:

  • Diploma i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
  • Nostrifikacija diplome za studente koji su prethodno obrazovanje stekli u inostranstvu
  • Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i program studija – za studente koji vrše prepis sa drugih visokoškolskih ustanova na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku

Ovaj studijski smjer mogu upisati i studenti prelaznici sa drugih visokoškolskih ustanova, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita u skladu sa Pravilnikom o studiranju UNT.