Nastava na studijskom smjeru Sportski menadžment realizira se u savremenim uslovima u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i evropskim, te svjetskim trendovima iz područja menadžmenta u sportu.