ASOCIJACIJA STUDENATA EDUKACIJSKOG FAKULTETA TRAVNIK

 

Asocijacija studenata Edukacijskog fakulteta je nevladina i vanstranačka organizacija studenata Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku. Asocijacija je osnovana kako bi studentima pružala dodatne mogućnosti da unaprijede svoja znanja i kompetencije koji se stiču svekolikim aktivnostima na jednoj visokoškolskoj instituciji.

Asocijacija studenata Edukacijskog fakulteta (ASEFT) usmjerena je prema studenstkoj populaciji, ali i drugim mladim ljudima općenito. Asocijacija zastupa interese svih svojih članova, s osnovim ciljevima:

·         Razmjena iskustava studenata Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku sa ostalim studentima, organizacijama i univerzitetima u regiji i svijetu;

·         Prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju fakulteta;

·         Razmjena stručnih iskustava među članovima udruženja;

·         Organizacija različitih projetaka od obrazovnog značaja;

·         Podrška i pružanje instrukcija mladima koji se žele baviti sportom, matematikom, informatikom, pedagogijom, psihologijom, jezikom, književnošću te podrška i pružanje instrukcija iz svih ostalih nastavno-naučnih oblasti koje se izučavaju na Edukacijskom fakultetu;

·         Osnivanje sekcija članova radi organiziranog i kontinuiranog održavanja navedenih aktivnosti;

·         Organizacija dobovoljnih akcija mladih s namjerom realizacije ciljeva asocijacije;

·         Unapređenje sportskog i zabavnog života mladih;

·         Organiziranje kulturnih, sportskih i drugih manifestacija u humanitarne svrhe.

 

Predsjednik ASEFT-a:
Amina Perenda – Amina Perenda CV
 
Zapisničar:
Almedina Spahić – Almedina Spahic CV
 
Članovi:
Šejla Smajić – Šejla Smajić CV
Nedžla Kadić – Nedzla Kadic CV 
Fikreta Kerić – Fikreta Keric CV
Ivona Matošević – Ivona Matosevic CV
Katarina Botić – Katarina Botic CV
Almedina Čurić – Almedina Curic CV
Erika Hadžimahmutović – Erika Hadzimahmutovic CV
Harisa Đelilbašić – Harisa Djelilbasic CV
Aida Palić – Aida Palic CV
Safija Omerdić – Safija Omerdic CV
Lamija Grabus – Lamija Grabus CV