Komunikacija je jedna od osnovnih ljudskih aktivnosti. Komunicirati znači graditi mostove i puteve kojima će se izražavati naše ideje i osjećaji. Proučavanjem ljudske komunikacije bavi se komunikologija, dok je novinarstvo jedno od neizostavnih zanimanja današnjice – tokom historijskog razvoja sva otkrića su vodila do stvaranja medija, a sve borbe do potrebe za zagovaranjem onih koji se ne mogu izraziti. Uloga novinara pokriva više od pisanja i izvještavanja: oni donose informacije vrijedne objave, informišu publiku i dopuštaju ljudima da stvore vlastite sudove utemeljene na činjenicama.

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija – Komunikologija/novinarstvo na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u novinarstvu pažljivim izborom predmeta s područja žurnalističkog i komunikološkog osposobljavanja budućih bachelora komunikologije/novinarstva.

Trajanje studija, zvanja koja se stiču po završetku, praktična nastava su samo neka od pitanja na koja će vam odgovoriti doc. dr. Emina Terzić, profesorica na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku. Iza doc. dr. Terzić su godine praktičnog novinarskog iskustva, menadžerskog iskustva u oblasti marketinga i odnosa s javnošću u velikim kompanijama i medijskim kućama, a na koncu i akademska karijera.

https://www.facebook.com/watch/?v=954345888647259