OBAVIJEST ZA STUDENTE ZAVRŠNIH GODINA

Prvi termini za odbrane radova za studente završnih godina studija, I i II ciklusa predviđene  su u drugoj polovini mjeseca septembra, od 21.09.2020.

Studenti I ciklusa studija koji polože sve ispite predviđene prema Nastavnom planu i programu i izvrše ostale obaveze prema Fakultetu, potrebno je da  najkasnije do 20.09.2020. godine dostave 4 primjerka ukoričenih radova i 4 CD-a sa snimljenom PDF verzijom rada i PowerPoint prezentacijom za odbranu, a kako bi ušli u proceduru za odbranu rada u prvim terminima.

Studenti II ciklusa studija koji su položili sve ispite predviđene prema Nastavnom planu i programu i izvršili ostale obaveze prema Fakultetu,  potrebno je da najkasnije do 20.09. 2020. godine, dostave  5 primjeraka ukoričenih radova i 5 CD-ova sa snimljenom PDF verzijom rada i PowerPoint prezentacijom za odbranu.

Radna verzija odobrenog magistarskog rada na uvid se treba dostaviti na mail pravne službe do 07.09.2020.

O terminima i načinu odbrane završnih i magistarskih radova, studenti će blagovremeno biti obaviješteni.

Napomena: Završni i magistarski radovi trebaju biti izrađeni prema uputstvu za izradu završnog i magistarskog rada.Uputstva se nalaze  na stranici Fakulteta u rubrici Uputstva