SPORTSKI MENADŽMENT (3+2)

 

Studijski program Sportski menadžment na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u sportskom menadžmentu pažljivim izborom predmeta s područja menadžmenta u sportu u cilju obrazovanja budućih bachelora sportskog menadžmenta.

Koncept obaveznih i izbornih predmeta iz područja sporta menadžmenta u sportu  studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih kompetencija, te ih profilira za uspješno obavljanje poslova menadžera u sportu, poslova u sportskim institucijama, klubovima, društvima, organizacijama i radu svim drugim područjima primjene sporta kao primarne ili sekundarne djelatnosti.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara sportskog menadžmenta uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija, te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra sportskog menadžmenta.

Studij se organizira u dva ciklusa – dodiplomski studij u trajanju od tri godine master studij u trajanju od dvije godine.

Budući bachelori i magistri sportskog menadžmenta obavljat će poslove menadžera u sportu i različite druge važne funkcije u upravljačkim strukturama sportskih organizacija. Sportski menadžeri školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani za naučno/znanstveno i praktično utemeljenje upravljanja u svim područjima sporta, kreiranju sportskih programa, upravljanju sportskim manifestacijama, objektima, klubovima, institucija, te upravljanju ljudskim resursima.