Jezik

Nastavni plan III ciklusa studija Jezik realizira se kroz tri studijske godine (šest semestara).

Obim studijskog programa trećeg ciklusa studija vrednuje se sa ukupno 180 ECTS, 60 ECTS u jednoj godini, odnosno 30 ECTS u jednom semestru.

Od ukupnih 180 ECTS, 110 ECTS studenti stiču evaluiranjem individualnog istraživačkog rada u svim fazama izrade doktorske disetracije, pisanja seminarskih i publiciranje istraživačkih radova, aktivnim učešćem na  međunarodnim konferencijama i  međunarodnim projektima, međunarodnom razmjenom i sl.

Preostalih 80 ECTS studenti stiču polaganjem ispita iz obaveznih predmeta u I i II semestru i jednom od 5 izbornih modula u III semestru studija.

Kroz izučavanje obaveznih predmeta studenti doktorskog studija treba da ovladaju savremenom metodologijom naučnog istraživanja kao i modernim kvantitativnim i kvalitativnim metodama istraživanja. Kroz izučavanje izbornih predmeta i pisanje seminarskih i istraživačkih radova iz oblasti doktorske disertacije, studenti doktorskog studija ovladat će najvišim nivoom znanja o tematici određenog užeg naučnog područja.

Svrsishodnost organiziranja III ciklusa – doktorskog studija bazira se na činjenici da studenti – naučni kadrovi educirani kroz planirane izborne istraživačke module unutar naučnih polja mogu dati izvanredan doprinos u razvoju svih oblika djelatnosti navedenog naučnog polja

Educiranje kroz planirane izborne istraživačke module u polju Jezik:

 

  • Leksikološka istraživanja
  • Sociolingvistička istraživanja

daje izvanredan doprinos u očuvanju jezičke baštine, sposobnost razvoja novih metodoloških postupaka u oblasti lingvistike, a što je važan element u cjelokupnom pristupu području lingvistike na širem planu.

Vještine kvalitetnog vođenja istraživanja u oblasti lingvistike stvaraju pretpostavku za dobijanje rezultata koji će unaprijediti trenutno stanje u polju lingvistike što će utjecati na pozitivne promjene i primjenu u samoj oblasti.

Praćenje  novih saznanja i korištenje istih koji se dobijaju na osnovu naučnih istraživanja sigurno će biti instrumenti koji će doprinijeti novim postupcima kako metodološkim tako i primijenjenim i stvarnim, funkcionalnim koji se u praksi najviše koriste.

Potreba za stručnjacima iz oblasti lingvistike s obzirom na široku primjenu navedenog područja je evidentna i predstavlja kontinuitet koji se s obzirom na promjene i kretanja u samoj oblasti, mijenja, usavršava i nadograđuje.