Studenti u toku osmog semestra obavljaju metodičku praksu u ukupnom trajanju od 60 sati. Praksa se obavlja u osnovnoškolskim ustanovama sa kojima Fakultet ima sklopljen ugovor o izvođenju prakse.

Metodička praksa se obavlja u saradnji sa osnovnoškolskim ustanovama i mentorima koji zajedno sa nastavnicima fakulteta i njihovim saradnicima prate rad i angažman studenata na praksi.

Praksa se izvodi u grupama od 5 studenata što omogućava visok stepen individualizacije u obuci studenata.

U okviru metodičke prakse mentori posmatraju rad i aktivnosti studenata u grupi prvih 20 sati dok preostalih 40 sati izvode aktivnosti samostalno i/ili uz pomoć i saradnju sa mentorom te se osposobljavaju za konstruktivnu evaluaciju rada učitelja, svog rada i rada svojih kolega.

Sve aktivnosti student vodi u Dnevnik metodičke prakse koji nakon obavljene prakse verifikuje mentor i direktor osnovnoškolske ustanove, a pregleda i provjerava njegov sadržaj  asistent i profesor koji se određuje planom pokrivenosti za navedenu akademsku godinu.

Uputnica za praksu_rn