Praksa Komunikologija/novinarstvo

Studenti u toku šestog VI semestra obavljaju praksu u  ukupnom trajanju od 60 sati. Praksa se obavlja u medijskim kućama sa kojima fakultet ima sklopljen ugovor o izvođenju prakse.

Praksa se obavlja u saradnji sa medijima na način da student realizira praksu u elektronskim i printanim medijima. Mentori  zajedno sa nastavnicima fakulteta i njihovim saradnicima prate rad i angažman studenata na praksi.

U okviru novinarske  prakse studenti se upoznaju sa osnovama uređivačke politike, kao i temama i kategorijama kojima se pojedini medij bavi. Upoznaju se sa osnovama elekrtonskih i pisanih medija te posmatraju rad i aktivnosti novinara u redakciji te uče samostalno realizirati aktivnosti koje podrazumjevaju stjecanje profesionalnih novinarskih vještina, a prvenstveno vještina prikupljanja i obrade informacija u formu novinasrskog teksta ili priloga. Po završetku novinarske prakse studenti su osposobljeni za samostalno oblikovanje duže ili kraće medijske objave, interpretiraciju i kritičku analizu medijske objave te  primjenu odgovarajućih novinarskih žanrove kako bi ciljne skupine recipijenata medijskih objava dobile njima prilagođenu informaciju;

Urednik u redakciji ocjenjuje uspješnost studenta i prezentira rezultate mentoru. Medijska kuća u kojoj je student realziriao praksu izdaje potvrdu u uspješno završenoj praksi.