Volite rad sa ljudima? Empatični ste! Imate senzibilitet za ljudske potrebe i ljudsko ponašanje, prepoznajete i razumijete društvene probleme? Želite raditi na podizanju nivoa kvalitete života kako pojedinca, tako i društva u cjelini? Pedagogija i psihologija je smjer za vas!

Nastava na Edukacijskom fakultetu je interaktivnog karaktera i izvodi se prema bolonjskim principima. Cilj je osigurati osposobljavanje pedagoga i psihologa savremenog profila koji će stručno, inovativno i kreativno obavljati profesionalne pedagoške i psihološke poslove u okviru raznih službi. Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija studentima pruža raznolike mogućnosti za uspješno provođenje složenih zadaka. Fakultet ima uspostavljenu saradnju sa ustanovama širom BiH što studentima omogućuje praktičnu primjenu teorijskih znanja. Studenti pedagogije i psihologije školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani za znanstveno utemeljenje procesa edukacije i istraživanja u oblastima i pedagogije i psihologije.

Svrha studijskog Pedagogija i psihologija je obrazovanje stručnjaka koji će znati i željeti da uče, da se lično i profesionalno stalno razvijaju uz primjenu inovativnih, iskustvenih i kreativnih metoda i postupaka u radu, da budu vješti u komunikaciji i timskom radu te da se profesionalno i odgovorno ponašaju.

Spoj teorijske i inovativne praktične nastave kreira pedagoge i psihologe savremenog profila. Studente osposobljava da organizuju i vode različite programe iz oblasti odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite kao i planiranju i realizaciji različitih oblika savjetodavnog, individualnog i grupnog rada.

Po završetku studijskog smjera pedagogije i psihologije studenti će:

  • Usvojiti temeljna teorijska i praktična znanja i vještine za uspješan rad u svojoj profesiji;
  • Biti osposobljeni za primjenu modernih interaktivnih, radioničkih i drugih metoda, i načina rada, kroz identifikaciju, praćenje i dokumentovanje individualnih razlika.
  • Biti osposobljeni da kreiraju i vode različite programe u svim ustanovama iz oblasti odgoja i obrazovanja;
  • Biti osposobljeni da kreiraju i vode različite programe u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite;
  • Biti osposobljeni da planiraju i organizuju različite oblika savjetodavnog individualnog i grupnog rada u stručnim javnim i privatnim službama;
  • Moći da sudjeluju u naučnim i stručnim istraživanjima iz područja pedagoških i psiholoških oblasti.

Zbog specifičnosti dvopredmetnog studija studentima se pruža širok spektar zaposlenja u brojnim ustanovama i organizacijama kao što su sve vrste predškolskih i školskih ustanova, domovi za nezbrinutu djecu, centri za djecu sa posebnim potrebama, u klinike za liječenje ovisnosti, u raznim savjetovalištima, popravnim i socijalnim centrima, učeničkim domovima, u kadrovskim službama javnih i privatnih poduzeća, u kaznenim i vojnim ustanovama, u sportskim klubovima i društvima i drugim firmama i ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti pedagogije i psihologije, brojnim nevladinim organizacijama kao i u privatnoj praksi.