Prva međunarodna znanstvena konferencija u oblasti književnosti i jezika

Ivo Andrić: interkulturalne tendencije u djelima

Obzirom da su u bosanskohercegovačkom, ali i južnoslavenskom kontekstu Andrićeva djela interpretirana i na one načine koji više odgovaraju pozitivističkim konceptima s početka 20. stoljeća, namjera ove konferencije je sagledavanje novih ideja o dijalogu kultura/tradicija u njegovima djelima. U tom smislu se nameće i bavljenje etnonacionalističkim projektima koji su snažno djelovali na recepciju Andrićevih djela u posljednja dva desteljeća. Također, nastoje se propitati i mogućnosti za napuštanje ovakvih praksi i uvođenja novih čitanja/interpretiranja Andrićevih tekstova u akademske institucije.

Mogućnosti interkulturalnog izučavanja južnoslavenskih književnosti

Ovom temom nastoje se propitati neke od mogućnosti interkulturalnog izučavanja književnosti koje nastaju raspadom jugoslavenske države. Koliko su danas daleko kulture i književnosti na ovim prostorima? Koliko su na udaljavanju književnosti i jezika doprinijele ideologije i insistiranje na produbljivanju razlika među pojedinim jezicima i književnostima na ovim prostorima, a koliko je tome doprinijela neodgovornost akademskih institucija? Kakva su iskustva kolega koji predaju na slavističkim katedrama izvan južnoslavenskih okvir?