Edukacijski fakultet Travnik

Predškolski odgoj

E-mail Ispis PDF

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Predškolski odgoj na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u odgoju i obrazovanju djece najmlađe dobi od 1 do 6 godina pažljivim izborom predmeta s područja odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih profesora predškolskog odgoja.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja odgoja, pedagogije, psihologije i drugih interdisciplinarnih područja predškolskog odgoja studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih programa u radu sa djecom najmlađeg uzrasta.

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Predškolski odgoj student stiče zvanje bachelor / profesor predškolskog odgoja – 240 ECTS. 

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Predškolski odgoj na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka u sistemu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara predškolskog odgoja uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra predškolskog odgoja.

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Predškolski odgoj student stiče zvanje master / magistar predškolskog odgoja – 60 ECTS.

Studijski program trećeg ciklusa – doktorskog studija u području društvenih nauka, naučne grane odgoj na Edukacijskom fakultetu kreiran je u skladu sa najvišim ciljevima bolonjskog procesa i najzahtjevnijim odredbama Bolonjske deklaracije, te savremenim tokovima najvišeg stepena naučnog osposobljavanja magistara predškolskog odgoja, ali i drugih studenata/kandidata za obavljanje najsloženijih poslova u naučnoistraživačkom radu i djelovanju.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih doktora odgojnih nauka uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje najviših znanstvenih kompetencija u razini trećeg ciklusa – doktorskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti doktora odgojnih nauka.

Po završetku trećeg ciklusa – doktorskog studija u području društvenih nauka, naučne grane odgoj kandidat stiče zvanje doktor odgojnih nauka.

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop